Huyện Kbang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019

Huyện Kbang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019

     Sáng ngày 15/7/2019, huyện Kbang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - Năm 2019. Tham dự Đại hội có đồng chí AYun HBút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Phó Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Huỳnh trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí HNgân - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Võ Văn Phán - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đinh Văn Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện; đặc biệt về dự Đại hội có 120 đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho 21 dân tộc anh em với trên 33.000 người đang chung sống trên địa bàn huyện.

7fc7fb09ecdb088551ca.jpg
 
 
14a61f0008d2ec8cb5c3.jpg
Hình: Chương trình văn nghệ 

     Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến công tác dân tộc, nhiều chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS được triển khai thực hiện; đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX của Đảng “Về công tác dân tộc” đã thể hiện toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số; nhiều chính sách, chương trình, dự án đã mang lại hiệu quả: chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách (giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, muối ăn) theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình 135 đã đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng; chính sách định canh - định cư theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg và thực hiện chính sách bố trí ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg đã giúp định canh định cư xen ghép 12 làng của xã Krong và Đăkrong; thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đã hỗ trợ đất ở cho 118/237 hộ, hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất 146/146 hộ với 91,21 ha đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề chăn nuôi 279 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 772 hộ, sửa chữa 21 công trình nước sinh hoạt tập trung; thực hiện Quyết định số 2085/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã hỗ trợ 109 hộ thiếu đất ở với diện tích 2,151 ha, hỗ trợ đất sản xuất cho 128 hộ với 87,64 ha, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 224 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt 376 hộ, hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho 200 hộ. Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, năm 2016 có 85 trường hợp tảo hôn, 01 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, từ năm 2018 đến nay có 46 trường hợp tảo hôn và không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Ngoài ra đã quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí, chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý…. Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội lần thứ Hai - năm 2014, kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện nhà có bước phát triển khá, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều khởi sắc và từng bước được nâng cao. Nhiều hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt..... Nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đã được bà con đưa vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo (đa chiều) của huyện giảm từ 26,94% năm 2015 xuống còn 11,85% vào cuối năm 2018; thu nhập bình quân đầu người từ 19,796 tr.đ/người năm 2014 tăng lên 29,094 tr.đ/người/năm vào cuối năm 2018. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động thu hút đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng và tham gia như: phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”…; qua đó, đã xuất hiện nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi, quy tụ xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Địa bàn rộng, phức tạp; điểm xuất phát về kinh tế - xã hội không đồng đều, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và chưa vững chắc; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Các ngành nghề nông thôn phát triển chậm; kết cấu hạ tầng tuy đã được tăng cường đầu tư nhưng vẫn còn thiếu; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, trình độ dân trí thấp, một số hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là cán bộ cấp xã có nơi còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhất là tình trạng tâm lý tự ti, mặc cảm, tư tưởng trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn chậm được khắc phục.
 
b53d55ab4179a527fc68.jpg

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Phán - Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa IX) về công tác dân tộc. Cần bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, cùng với nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân các dân tộc thiểu số ở địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, nhất là chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo, chương trình 135, các chương trình cấp cho không các mặt hàng chính sách…. Chú trọng phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, vận động bà con vùng DTTS biết phát huy sự hỗ trợ của nhà nước, cùng với nội lực vươn lên tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút nhân dân tham gia; tuyên truyền vận động đồng bào DTTS giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc; tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của địa phương; tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc; thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với thực tế. Tăng cường vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tăng cường công tác quản lý dân cư, kiểm tra, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo… của các thế lực phản động để lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số huyện, đồng chí đề nghị đồng bào các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn làng ngày càng phát triển. Phát huy sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, hỗ trợ, cùng với nội lực của gia đình để vươn lên thoát nghèo; tham gia đào tạo nghề, tiếp thu tiến bộ  kỹ thuật trong sản xuất để áp dụng vào sản xuất, tăng năng suất, tăng thu nhập; hãy thay đổi nếp nghĩ cách làm, không để nghèo đói, lạc hậu. Giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc, xoá bỏ những hủ tục lạc hậu; chăm lo cho con em được đến trường; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tin tưởng rằng đồng bào các dân tộc thiểu số huyện nhà sẽ có nhận thức mới, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần quan trọng xây dựng huyện Kbang ngày càng phát triển và hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.
 
677b763f62ed86b3dffc.jpgd23bf0b0e562013c5873.jpg

     Đại hội đã thông qua Quyết định khen thưởng của Ban Dân tộc tỉnh đối với 02 tập thể và 05 cá nhân; Quyết định của Chủ tịch UBND huyện đối với 12 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hoá và đoàn kết các dân tộc từ năm 2014 đến năm 2019.
 
0408390d2cdfc88191ce.jpg

     Đại hội đã biểu quyết chọn cử 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2019.
 
Nguyễn Thị Định - Văn phòng HĐND-UBND huyện

Quay lại