CHUYÊN MỤC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ KRONG LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(ngày đăng bài: 18/02/2020)
     Trong hai ngày 17 – 18/02/2020, Đảng bộ xã Krong long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là một trong hai đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm theo Kế hoạch số 232-KH/HU ngày 12/9/2019 về thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa VIII) và 80 đại biểu đại diện cho 244 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Untitled.jpg
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Krong lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
     Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Krong đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII đề ra. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu huyện giao; thu ngân sách năm 2020 ước đạt 6.300,492 triệu đồng (bằng 97,39 % so với năm đầu nhiệm kỳ), trong đó, thu cân đối ngân sách tại địa phương đạt hơn 177 triệu đồng, vượt 98,87 % chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm (tính đến cuối năm 2019), vượt 137,5% chỉ tiêu Nghị quyết (tăng 22 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm đạt hơn 3.419 ha, vượt 6% chỉ tiêu Nghị quyết (năm 2020 tăng 189 ha so với đầu nhiệm kỳ); sản lượng lương thực hằng năm bình quân đạt 7.079,1 tấn, đạt 138,8%  so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng đàn gia súc là 4.212 con, đạt 124,2 % so với chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng, trong 5 năm đã trồng được 277 ha (bình quân 01 năm trồng được 54,4 ha tăng 202  ha); thực hiện nhận khoán, quản lý, bảo vệ 8.550,65 ha rừng. Hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và 16/19 tiêu chí xây dựng làng Tăng đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2020 xã Krong đạt chuẩn nông thôn mới và làng Tăng đạt chuẩn làng nông thôn mới.

     Các lĩnh vực văn hóa, giáo  dục, y tế và an sinh xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Toàn xã có 76,9% hộ gia đình văn hóa, đạt 139,8 % chỉ tiêu Nghị quyết (tăng 21,9% so với đầu nhiệm kỳ); 8/10 làng đạt khu dân cư văn hóa; công tác phổ cấp giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở luôn được duy trì; tỷ lệ vận động học sinh ra lớp đến trường hàng năm đạt 96,8%, đạt 98,77% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,23%, vượt 0,16% chỉ tiêu Nghị quyết; 100% người dân trên địa bàn xã tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo, cận nghèo có đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,39% và không còn hộ gia đình chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; đào tạo nghề cho 151 lao động nông thôn và định hướng tham gia làm công nhân, xuất khẩu lao động.

     Công tác an ninh chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong 5 năm, tổng số thanh niên nhập ngũ 71 thanh niên (đạt 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm); thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tăng cường, củng cố lực lượng công an xã đấu tranh có hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tăng cường công tác quản lý với việc đầu tư, cho thuê đất, vay lãi cao tại các làng đồng bào Bahnar; hằng năm, xã và các đơn vị được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư 23 của Bộ Công an.

     Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị luôn được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng gắn với học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên thường xuyên được triển khai đồng bộ, kịp thời. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng; tỷ lệ đảng viên dự các kỳ sinh hoạt chi bộ đạt từ 90% trở lên; nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 53 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; đến nay có 14/15 chi bộ có Chi ủy, trong đó 10/10 chi bộ làng đều có chi ủy, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ được chú trọng, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy trình; tổ chức nhiều hoạt động trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

     Hội đồng nhân dân xã đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, ban hành nghị quyết; tăng cường thực hiện chức năng giám sát; làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; tổ chức tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch. Bộ máy chính quyền được chú trọng củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên; hoàn thành xây dựng và tổ chức thực hiện đề án hợp nhất, sáp nhập làng trên địa bàn xã từ 23 làng xuống còn 10 làng theo Nghị quyết số: 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được đổi mới, phát huy được hiệu quả trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

     Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên. 

     Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Krong tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, bản lĩnh, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tập trung xây dựng xã Krong đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ xã thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND xã; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp: 85%; thương mại - dịch vụ:  10%; tiểu thủ công nghiệp: 5%.  Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 42,5 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích gieo trồng đạt 3.537 ha. Tổng đàn gia súc đạt 5.938 con. Diện tích trồng rừng mới đạt 150 ha. Phấn đấu xây dựng 02 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%.  Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%. …Hằng năm xã đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị của xã đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 
Untitled1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krong khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”, Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, Ủy ban kiểm tra 03 đồng chí và bầu 16 đại biểu thay mặt Đảng bộ xã dự Đại hội Đảng bộ huyện Kbang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Huỳnh Ngọc Bảo Long - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai