CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ 20 (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 18/12/2019)
     Sáng ngày 18/12/2019, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị về phía Tỉnh, có đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các Phòng của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy; về phía huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị huyện.

  Untitled.png
Hình: Quang cảnh Hội nghị

     Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động, cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy vào điều kiện thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 và đã đạt một số kết quả quan trọng, với 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết (còn 02 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá, xếp loại). Năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất tiếp tục được duy trì. Sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch hợp lý; các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thị trường tín dụng được mở rộng. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các chương trình MTQG được quan tâm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, nhất là Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được triển khai thực hiện có hiệu quả và đã có nhiều doanh nghiệp đến khảo sát, đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện. Chất lượng giáo dục được nâng lên, nhất là các trường nội trú, bán trú vùng đặc biệt khó khăn; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm triển khai đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, gắn với hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng, kêu gọi thu hút đầu tư khai thác, phát triển du lịch. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quản lý, bảo vệ rừng được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Công tác theo dõi, quản lý, định hướng tình hình dư luận, thông tin báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được thực hiện thường xuyên, sâu sát. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai nghiêm túc; tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn tinh gọn theo lộ trình, kế hoạch, hoạt động hiệu quả hơn. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết qu