CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) LẦN THỨ 20 (MỞ RỘNG)

(ngày đăng bài: 18/12/2019)
     Sáng ngày 18/12/2019, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Võ Văn Phán - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị về phía Tỉnh, có đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các Phòng của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy; về phía huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị huyện.

  Untitled.png
Hình: Quang cảnh Hội nghị

     Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động, cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy vào điều kiện thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 và đã đạt một số kết quả quan trọng, với 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết (còn 02 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá, xếp loại). Năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất tiếp tục được duy trì. Sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch hợp lý; các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thị trường tín dụng được mở rộng. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các chương trình MTQG được quan tâm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, nhất là Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được triển khai thực hiện có hiệu quả và đã có nhiều doanh nghiệp đến khảo sát, đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện. Chất lượng giáo dục được nâng lên, nhất là các trường nội trú, bán trú vùng đặc biệt khó khăn; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm triển khai đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, gắn với hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng, kêu gọi thu hút đầu tư khai thác, phát triển du lịch. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quản lý, bảo vệ rừng được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Công tác theo dõi, quản lý, định hướng tình hình dư luận, thông tin báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được thực hiện thường xuyên, sâu sát. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai nghiêm túc; tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn tinh gọn theo lộ trình, kế hoạch, hoạt động hiệu quả hơn. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động bằng các mô hình thiết thực với đời sống của người dân.
 
     Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn. Năng suất, sản lượng một số cây trồng đạt thấp do thời tiết nắng hạn. Một số xã chưa quyết liệt, chủ động trong việc thực hiện Chương trình nông thôn mới. Công tác quản lý khai thác khoáng sản được chỉ đạo kiểm tra, xử lý quyết liệt, song vẫn còn tình trạng khai thác trái phép cát, đất ở một số địa bàn; tình trạng xây dựng nhà ở vi phạm chỉ giới, xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra; chất lượng một số công trình xây dựng cơ bản chưa đảm bảo. Công tác duy trì sĩ số học sinh THCS tại một số trường vùng sâu, vùng xa còn thấp; một số trường học bán trú chưa đầy đủ các chế độ đối với học sinh. Đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, hộ nghèo chủ yếu là người DTTS Bah Nar, nguy cơ tái nghèo còn cao. Mặc dù đã kêu gọi, đầu tư phát triển các điểm du lịch nhưng cơ sở hạ tầng, dịch vụ còn thiếu, số lượng khách đến du lịch chưa thường xuyên. Trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm kinh tế, môi trường và tai nạn giao thông tăng cao so với năm trước; xe độ chế, hết niên hạn sử dụng, cải hoán chưa được xử lý dứt điểm; vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng có thời điểm diễn biến phức tạp. Công tác quản lý, tuyên truyền nâng cao văn hóa sử dụng mạng xã hội của đảng viên chưa được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc của một số cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương còn hạn chế, thiếu kiểm tra, đôn đốc; chất lượng hoạt động của một số chi bộ thôn, làng sau sáp nhập chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện cải cách hành chính tại một số cơ quan, một số xã, thị trấn vẫn còn tồn tại, hạn chế. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng ở cơ sở chưa đồng đều, có nơi còn mang tính hình thức. Công tác “dân vận khéo”, tuyên truyền hội viên, đoàn viên, nhân dân hiệu quả còn thấp; tình trạng tự tử, tảo hôn, vi phạm pháp luật trong các làng đồng bào dân tộc Bahnar còn ở mức cao. Việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao.
 
Untitled1.jpg
Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt –Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

     Về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã biểu quyết thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,60%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 409,457 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 42,180 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 38,550 triệu đồng; Phấn đấu có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 làng đạt làng nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ độ che phủ rừng 70,13%; Tỷ lệ giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,62%, Giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 5,44%...
 
Untitled2.jpg
Hình: Đồng chí Dương Văn Trang – Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Kbang đã đạt được trong năm 2019, chỉ ra những tồn tại, hạn chế huyện cần khắc phục; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, huyện Kbang cần tập trung khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có về nông nghiệp, du lịch để phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử. Đồng thời, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó chú ý phát triển cây ăn quả, cây dược liệu, trồng dâu nuôi tằm…; tập trung thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; tập trung mọi nguồn lực để xây dựng huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.  
 
Nguyễn Mạnh Cường - Văn phòng Huyện ủy
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai