CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân

(ngày đăng bài: 13/04/2014)
     Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có diện tích đất tự nhiên 184.185,92 ha, có 07 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, 03 Ban quản lý rừng và 01 Trạm thực nghiệm lâm nghiệp đang quản lý diện tích đất lâm nghiệp là 130.000 ha, chiếm 70,58% so với tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện; diện tích đất còn lại chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất khác, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 32.578 ha. Huyện đã quan tâm đầu tư đo đạc, lập bản đồ địa chính từ những năm 1998 đến năm 2001, với diện tích 17.192,30 ha, nhưng mới đo đạc lập bản đồ địa chính đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất ở tại các khu tập trung, chưa đo đạc khép kín; đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa được đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy, nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. 

     Tổng diện tích cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện là 29.178 ha (gồm đất ở và đất sản xuất nông nghiệp). Trên cơ sở diện tích đất đã được đo đạc lập bản đồ địa chính, huyện Kbang đã chỉ đạo tích cực việc trích đo địa chính, đến năm 2013 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 19.493 giấy chứng nhận, với diện tích 14.849,20 ha, đạt 91,47% diện tích so với nhu cầu cấp GCN QSD đất và bằng 50,89% so với diện tích đất cần cấp GCN QSD đất theo hiện trạng.

IMG_4844.jpg

 Ảnh: Lập thủ tục cấp GCN QSD đất lần đầu tại Bộ phận Một cửa của huyện Kbang
 
     Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành về bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Kbang.
 
     Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân huyện Kbang đã chỉ đạo và hỗ trợ Ngân sách huyện cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện trích đo địa chính 1000 ha, cộng với diện tích đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy. Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Kbang đã ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND đề ra kế hoạch, giải pháp và trách nhiệm cụ thể của ngành, địa phương cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất lần đầu cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, cơ bản hoàn thành trong năm 2014; đồng thời đã Quyết định giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng xã, thị trấn, cụ thể như sau:
     Tổng diện tích đất cần cấp giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn huyện trong năm 2014 là 2.939 ha (đất tổ chức 129 ha, đất hộ gia đình, cá nhân 2.810 ha), trong đó:
     - Xã Kông Bơ La: diện tích 550 ha;
     - Xã Tơ Tung: diện tích 450 ha;
     - Xã Lơ Ku: diện tích 400 ha;
     - Xã Sơn Lang: diện tích 300 ha;
     - Xã Kon Pne: diện tích 200 ha;
     - Xã Sơ Pai: diện tích 200 ha;
     - Xã Đak Smar: diện tích 200 ha;
     - Xã Kông Lơng Khơng: diện tích 100 ha;
     - Xã Krong: diện tích 100 ha;
     - Xã Đông: diện tích 100 ha;
     - Xã Nghĩa An: diện tích 100 ha;
     - Xã Đắk Roong: diện tích 50 ha;
     - Xã Đắk Hlơ: diện tích 20 ha;
     - Thị trấn Kbang: diện tích 40 ha.
 
     Với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được Ủy ban nhân dân huyện Kbang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, chắc chắn rằng trong năm 2014 huyện Kbang sẽ hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kbang.
 
  Duy Kiên - VP HĐND-UBND huyện                                              

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông