CHUYÊN MỤC

Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Kbang

(ngày đăng bài: 26/06/2018)
Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Kbang được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị tổ chức chiều ngày 25/6/2018, với thành phần tham dự gồm: đại diện Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các Uỷ viên UBND huyện khóa VII, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh, trung ương đóng chân trên địa bàn huyện Kbang; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

20180625_134054.jpg
Ảnh: Hội nghị sơ kết UBND huyện 6 tháng 2018
Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác của UBND huyện 6 tháng năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn Phán nhấn mạnh: trong 6 tháng đầu năm, mặc dù địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện,  kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh huyện nhà đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều nội dung công việc, chỉ tiêu, mục tiêu vượt kế hoạch đề ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở có nhiều đổi mới. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng; công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc được triển khai đạt hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn; các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng ngay từ đầu năm, đã cơ bản hoàn thành thủ tục đầu tư XDCB năm 2018 và tổ chức thi công một số công trình. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thị trường tín dụng được mở rộng; thu ngân sách đạt kết quả khá, việc quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa-xã hội đã thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em, người cao tuổi; công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS được quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; hoạt động kêu gọi, đầu tư phát triển du lịch được quan tâm, bước đầu đã thu hút nhiều đoàn khách đến huyện.
Báo cáo, đánh giá chuyên đề một số ngành, lĩnh vực công tác như: Kết quả thực hiện các cánh đồng lớn năm 2018 đã thực hiện 03 cánh đồng lớn trồng mía, tổng diện tích 127,42 ha, 169 hộ dân tại 03 xã: Krong, Kông Lơng Khơng và Kông Bờ La; mở rộng diện tích các cánh đồng lớn mía của niên vụ trước là 37,2 ha. Đang chỉ đạo triển khai thực hiện 05 cánh đồng lớn sản xuất lúa, 04 cánh đồng lớn sản xuất mỳ và 03 cánh đồng lớn sản xuất cà phê. Trồng rừng 2018: Uỷ ban nhân dân huyện đã Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2018 cho các xã, thị trấn trên địa bàn, tổng diện tích 805ha, trồng cây phân tán 65 ha (65.000 cây). Hiện đang chuẩn bị các điều kiện để trồng, hoàn thành trong mùa mưa 2018. 
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách: đến ngày 31/5/2018 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 68,5% dự toán tỉnh giao; ước đến ngày 30/6/2018 thực hiện trên 79,2%. Trong đó, thu ngân sách tại địa phương đạt 58% dự toán HĐND huyện. Thành lập mới 05 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 76; thành lập mới 03 Hợp tác xã, nâng tổng số Hợp tác xã trên địa bàn là 11 HTX.
Đào tạo nghề lao động nông thôn: Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 là 13 lớp, ngành nghề phi nông nghiệp 05 lớp và nghề nông nghiệp 08 lớp. Từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh đã giới thiệu 06 Công ty tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Uỷ ban nhân dân huyện đã trực tiếp làm việc, yêu cầu các Công ty thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển chọn, hợp đồng xuất khẩu lao động. Qua quá trình thực hiện, đã có 75 lao động xuất khẩu nước ngoài, tạo cho người lao động có việc làm, tăng thu nhập.
Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng các Đề án thực hiện việc sáp nhập phòng Y tế vào Văn phòng HĐND-UBND huyện; sáp nhập phòng Dân tộc vào phòng Lao động-Thương binh và xã hội; Đề án thành lập Trung tâm Văn hoá-Thông tin và Thể thao, trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện với Trung tâm Văn hoá-Thể thao và thanh thiếu nhi huyện. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất biên chế, làm cơ sở xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vị nông nghiệp, trên cư sở hợp nhất Trạm chăn nuôi thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông và chức năng định canh định cư của phòng Dân tộc. Xin chủ trương sáp nhập một số đơn vị trường học; hoàn thành việc rà soát, lấy ý kiến sáp nhập, hợp nhất 56 thôn, làng, tổ dân phố trên tổng số 167 thôn, làng, tổ dân phố toàn huyện.
Với những kết quả đạt được qua đánh giá của Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện biểu dương những kết quả và cố gắng của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, đồng thời đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện hoàn thành 6 tháng cuối năm 2018, đó là: Từng xã, thị trấn, từng ngành chuyên môn cần chủ động, tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của mình, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, các ngành chuyên môn, đặc biệt quan tâm xây dựng cánh đồng lớn, đẩy nhanh các Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, các chương trình mục tiêu Quốc gia, nhất là các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135, Nông thôn mới, tiếp tục rà soát các tiêu chí, xây dựng và duy trì xã Nông thôn mới, thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2018 đã đăng ký; thành lập mới, củng cố hoạt động và giúp Hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo tiền năng, thế mạnh của từng xã, thị trấn; tiếp tục triển khai có hiệu quả Phương án 590, không còn tình trạng người dân tộc thiểu số bán đất, cho thuê, cho mượn đất sản xuất; triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, nhất là đào tạo các ngành nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp theo Kế hoạch; quan tâm công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các trường hợp không đăng ký tạm trú đến địa bàn, phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, nắm chắc tình hình tại cơ sở, xử lý các vấn đề phát sinh và nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018./.
                                                                                       Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông