CHUYÊN MỤC

Ủy ban nhân dân huyện Kbang đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 9 tháng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệu vụ 3 tháng còn lại năm 2016

(ngày đăng bài: 17/10/2016)
     Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân tổ chức phiên họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 10/2016. Đ/c Võ Văn Phán-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự có các Đ/c Ủy viên UBND huyện khóa VII.  

     Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện đã nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đ/c Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá.

     Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, cùng với sự nổ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và của nhân dân, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả tích cực: kịp thời chỉ đạo khắc phục hạn hán gây ra; một số loại cây trồng thu hoạch đạt năng suất cao; các phương án phát triển sản xuất được nhân dân đồng thuận ủng hộ, ngày càng phát triển ra diện rộng; các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ, nguồn vốn huy động, cho vay ngân hàng, thu ngân sách Nhà nước tăng khá so với cùng kỳ. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả; đảm bảo điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2016-2017; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn từng bước được nâng lên.

     Bên cạnh đó, tình hình vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra (123 vụ, tăng 32 vụ so với cùng kỳ), tiến độ thi công một số công trình dự án còn chậm; việc xử lý các trường hợp cho thuê, mua bán trái phép đất sản xuất của người Bana chưa kịp thời; tiến độ cấp giấy CNQSD đất còn chậm; chưa xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở vi phạm chỉ giới xây dựng và các trường hợp xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng trên đất nông nghiệp...; công tác phối hợp quản lý, khai thác và xử lý các trường hợp vi phạm về thuế chưa tốt. Trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế - môi trường gia tăng; công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại một số xã, thị trấn chưa thường xuyên; việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn trễ hẹn, chủ yếu là đất đai; công tác phối hợp giữa một số ngành, địa phương trong việc tham mưu UBND huyện giải quyết công việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

     Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2016, Đ/c Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp và Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm 2016, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

     1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 9 tháng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trong những tháng còn lại của năm 2016.
     - Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình, dự án trên địa bàn.
     - Rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 theo các danh mục được Tỉnh phê duyệt.

     2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2016 theo đúng Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; Công văn 3550/UBND-KT ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh và Công văn số 1573/UBND-KT ngày 13/10/2016 của UBND huyện.
     - Hoàn thành, trình phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn trước ngày 30/10/2016. Triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với công trình, dự án kế hoạch năm 2017, sớm đưa vào thực hiện khởi công ngay từ đầu năm 2017.

     3. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác tối đa nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.
     - Ngành tài chính, các địa phương tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, rà soát, xác định các khoản thu không đạt để tìm nguồn thu bồi đắp; chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, đặc biệt đối với thuế kinh doanh vận tải, thuế xây dựng nhà ở tư nhân, thuế sử dụng đất..., xử lý các trường hợp không chấp hành nghĩa vụ thuế theo quy định.
     - Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành kiểm tra, báo cáo việc sử dụng đất phi nông nghiệp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. Phối hợp phòng Tài chính-Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc bán đấu giá đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn, đảm bảo thu tiền sử dụng đất vượt dự toán giao.

      4. Phòng Nông nghiệp và PTNT:
     - Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tham mưu tổ chức cuộc họp để quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, có chất lượng.
     - Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các xã triển khai thực hiện cánh đồng lớn chuyên canh cây Mía đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch giao (diện tích 210ha trong vụ Đông Xuân 2016-2017, tại 07 xã); hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Tổ, nhóm hợp tác sản xuất cánh đồng lớn; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tái canh cây cà phê, tưới nước tiết kiệm và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả như: Trồng cây chanh dây, cây Mắc ca, trồng cỏ nuôi bò… gắn với tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; củng cố, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác…
     - Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Xây dựng Phương án chuyển đổi diện tích trồng cây lúa nước không hiệu quả sang cây trồng khác. Tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động tham mưu giải pháp phòng chống lụt bão, thiên tai theo phương châm “04 tại chỗ”; xây dựng kế hoạch tích nước hợp lý sau mùa mưa, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017, không để thiếu nước do hạn hán gây ra. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ sản xuất của các chương trình MTQG trên địa bàn.
     - Xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP, Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với triển khai thực hiện việc trồng rừng theo chỉ tiêu, kế hoạch của Huyện. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, nhân giống và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện trồng cây Mắc ca trên địa bàn (liên hệ Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty Cao nguyên xanh để phối hợp thực hiện).

     5. Phòng Tài Chính Kế hoạch:
     - Tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2020 (do Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Tổ trưởng, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch làm Tổ phó, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn làm thành viên); xây dựng kế hoạch rà soát, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ các Hộ kinh doanh thành lập mới Doanh nghiệp.
     - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tham mưu UBND huyện tổ chức gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thời gian tổ chức trước ngày 28/10/2016.
     - Bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 trên địa bàn huyện.
     - Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và ĐT, phòng Nội vụ rà soát, tham mưu UBND huyện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP đối với 19 đơn vị trường học (đã có kế toán) trên địa bàn.
      - Rà soát, cân đối và tham mưu UBND huyện sử dụng kết dư ngân sách huyện để đầu tư xây dựng đối với một số tuyến đường có cự ly ngắn, các tuyến đường cần đầu tư bổ sung một số hạng mục đơn giản.

      6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
     - Chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và MT, UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành rà soát quy hoạch mở rộng đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn, trong đó đánh giá hiện trạng từng khu dân cư, việc mở rộng thì cần đầu tư, bổ sung cơ sở hạ tầng gì để đảm bảo hình thành khu dân cư mở rộng; lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến công tác thu hồi đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất… theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc chuyển đổi mục đích, giao đất, cấp đất ở cho các hộ dân theo chế độ quy định hiện hành.
     - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Đề tài, Dự án ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ trên địa bàn huyện (mời lãnh đạo các xã có dự án, đại diện các hộ thực hiện dự án và Thường trực UBND huyện tham gia), thời gian thực hiện trước ngày 05/11/2016.
     - Tăng cường công tác quản lý cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở trái phép theo đúng quy định.
     - Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp đăng ký đầu tư Chợ Kbang, bến xe Kbang đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thủ tục và xây dựng Chợ Kbang, Bến xe Kbang đảm bảo thời gian đăng ký đầu tư của doanh nghiệp.
     - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây trồng để đảm bảo nguồn giống phục vụ trồng rừng và sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn.
     - Chủ trì, phối hợp phòng Tài chính-Kế hoạch tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ đơn giá đầu vào và chất lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản.
     - Tham mưu UBND huyện Quyết định phân cấp quản lý các tuyến đường trên địa bàn.

     7. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
     - Hoàn thành đăng ký kê khai cấp GCN QSD đất tại 10 xã theo kế hoạch trình UBND huyện ký Quyết định cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân, đến 31/10/2016 phải cấp GCN đạt 90% kế hoạch theo hợp đồng và đến cuối năm 2016 phải hoàn thành cấp GCNQSD đất cho trên 80% diện tích đất cần cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ triển khai thực hiện theo kế hoạch.
     - Chủ trì, phối hợp Chi cục thuế, UBND các xã, thị trấn rà soát các điểm có thể tận thu, khai thác cát, đánh giá, xác định trữ lượng, giá trị của từng điểm; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy.
      - Nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham mưu UBND huyện có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp về nội dung liên quan đến việc công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất cho người dân còn vướng mắc theo quy định của Luật đất đai 2013.
      - Hoàn thành xây dựng phương án quản lý đất công trên địa bàn. Phân công Công chức hướng dẫn, giúp UBND các xã, thị trấn xử lý dứt điểm tình trạng thuê đất, trao đổi, mua bán trái phép đất sản xuất, đất ở của đồng bào Bahnar theo Phương án 590 và quy định của Pháp luật.
     - Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính-KH và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập các hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND huyện thực hiện cấp đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn.
     - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; kiểm tra, xử lý các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ vi phạm công tác vệ sinh môi trường theo quy định. Xây dựng phương án thu gom phế phẩm thuốc trừ sâu, phân bón trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
     
     8. Phòng Giao dịch NHCSXH: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách theo đúng quy định và kế hoạch được giao; đảm bảo nguồn vốn để thực hiện giải ngân cho vay theo kế hoạch (đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, Chương trình 755...). Đến cuối 2016, 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phải được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

     9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
     - Thường xuyên phân công lãnh đạo kiểm tra hoạt động dạy học, chăm sóc học sinh tại các trường học, nhất là trường Phổ thông DTBT, Nội trú, đảm bảo duy trì sĩ số ổn định; chỉ đạo BGH các trường học quan tâm xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện;
     - Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các trường bán trú, nội trú, giao khoán chất lượng, thành lập các Tổ học tập trong lớp giúp nhau cùng tiến bộ, gửi các trường học tham gia góp ý trước khi trình UBND huyện phê duyệt, triển khai thực hiện. Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm theo nội dung kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Thông báo số 1840/TB-SGDĐT ngày 05/10/2016, thường xuyên báo cáo UBND huyện.
     - Chủ trì tổ chức Hội nghị mời Công an huyện, Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn các trường học tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến giáo viên đề cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động huy động vốn theo hình thức đa cấp, không để bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

     10. Phòng Văn hoá và Thông tin:
     - Trên cơ sở Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Cồng chiêng trong đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai từng hoạt động cụ thể; xây dựng kế hoạch xây dựng làng văn hoá kiểu mẫu (lựa chọn một số làng văn hoá để hỗ trợ trồng cây xanh, làm hàng rào, hướng dẫn bảo tồn văn hoá Cồng chiêng), trình UBND huyện phê duyệt thực hiện.
      - Tiếp tục đầu tư, tôn tạo làng kháng chiến Stơr để đưa vào Kế hoạch phát triển du lịch lịch sử-văn hoá trên địa bàn huyện. Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, Internet, viễn thông; kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

     11. Phòng Lao động-TB&XH:
     - Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng, hộ nghèo, báo cáo UBND huyện trước ngày 30/10/2016; cùng với tham mưu UBND huyện triển khai xây dựng 50 nhà ở cho hộ nghèo do Ngân hàng TMCP Công thương CN Gia Lai tài trợ; tiếp nhận kinh phí triển khai hỗ trợ 100 hộ nghèo mua 100 con bò giống đảm bảo chất lượng.
     - Tham mưu đề nghị Sở Tài chính bổ sung kinh phí đảm bảo kinh phí chi trợ cấp Bảo trợ xã hội đến hết năm 2016 theo Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh.
     - Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát giảm nghèo của Tỉnh về kiểm tra giám sát công tác giảm nghèo năm 2016; chỉ đạo triển khai kịp thời công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 đảm bảo đúng quy trình, chính xác. Kiểm tra, báo cáo UBND huyện kết quả việc tạo việc làm cho các lao động đã được học nghề thợ Nề năm 2016 tại xã Kon Pne, Đăkrong, Krong. Phối hợp với Công an huyện kiểm tra, báo cáo UBND huyện hoạt động của Công ty CP cung ứng nhân lực Việt-Nhật về việc tuyển 150 lao động nữ đi làm việc tại các nước Ả rập xê út trước ngày 20/10/2016.

     12. Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP tiến hành kiểm tra các cơ sở nấu rượu, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Cùng với Trung tâm y tế chỉ đạo kiểm tra, giám sát, điều trị kịp thời bệnh sốt xuất huyết, bệnh cúm tại một số trường học, có biện pháp tích cực đẩy lùi dịch bệnh.

     13. Công an huyện:
     - Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các loại phương tiện tham gia giao thông đặc biệt là các xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng và các loại ghe, thuyền hoạt động đánh bắt cá trên hồ KaNak; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

     - Phối hợp với phòng Nội vụ rà soát các Trưởng, phó Công an xã, thị trấn, tham mưu UBND huyện sắp xếp, bố trí, luân chuyển cho phù hợp. Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Tỉnh cho chủ trương xử lý đối với các phương tiện xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép.
     - Phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện, phòng Tài chính-KH rà soát các vị trí cần lắp đặt camera, đèn cao áp để phục vụ công tác theo dõi, quản lý BVR, ANTT, ATGT tại các vị trí: Trạm kiểm soát lâm sản Dốc khảo sát, Trạm xã Lơ Ku và các điểm đen ATGT khu vực Thị trấn Kbang; xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm quản lý, sử dụng các thiết bị cho phù hợp.

     14. Ban chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với Công an nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập tại xã Sơ Pai; chuẩn bị và thực hiện khám tuyển, thực hiện đảm bảo các quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đạt chỉ tiêu, chất lượng.

     15. Phòng Nội vụ: Rà soát, tham mưu UBND huyện điều chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Thanh thiếu nhi huyện; nghiên cứu, xây dựng Đề án sáp nhập Đội Công trình giao thông và BQL Công trình đô thị huyện; tham mưu thực hiện tốt công tác nội vụ, cải cách hành chính.

     16. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng các phòng ban huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện giao.
     - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên đi cơ sở thôn, làng; phải sát dân, lắng nghe ý kiến dân và bám vào thực tiễn tại cơ sở để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương.
     - Thực hiện tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân trên hệ thống một cửa điện tử huyện, xã kịp thời, đúng thời gian quy định; thực hiện xin lỗi công dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để hồ sơ trễ hẹn.

     17. Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, QPAN năm 2016 của huyện.
         
     Với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng và chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016 sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Cấp ủy và HĐND huyện đề ra./.
 
                                                              Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông