CHUYÊN MỤC

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện

(ngày đăng bài: 29/12/2017)
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018, với mục đích là: 

     - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền từ huyện đến cấp xã thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ nhân dân và sự phát triển của huyện.

     - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và thực hiện văn bản QPPL; văn bản QPPL được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi; phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn tại địa phương.

     - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cáo trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Thường xuyên rà soát, công khai kịp thời, đầy đủ, minh bạch các TTHC gắn với công tác phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách.

     - Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành để không còn chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tăng cường phân cấp, ủy quyền quản lý theo quy định nhằm nâng cao tính chủ động, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cấp, các ngành.

     - Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực thực thi công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

     - Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”.

     - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; trao đổi, sử dụng văn bản điện tử; cung cấp, minh bạch thông tin trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật; công khai, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông đảm bảo lộ trình phát triển Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

     - Triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại cấp xã theo đúng lộ trình, kế hoạch. Duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết công việc của các cơ quan.

     Theo đó, trọng tâm năm 2018 là triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa hiện đại tại 06 xã: Kông Bờ La, Đăk Hlơ, Sơn Lang, Đăk Smar, Kông Lơng Khơng và xã Lơ Ku; Duy trì, nâng cao hệ thống 04 xã, thị trấn đầu tư năm 2017.

     Tăng cường cung cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với mạng lưới bưu chính, viễn thông... để hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trao tận tay người dân như yêu cầu dịch vụ đã đặt ra.

     Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai có hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ở cấp xã.

     Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã phân công đầu việc cụ thể, sản phẩm đầu ra, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và lộ trình thời gian cụ thể từng nhiệm vụ./.
 
 Trần Thị Anh Hiền - Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai