CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính trên địa bàn huyện, chặng đường 10 năm (2011-2020)

(ngày đăng bài: 30/07/2020)
     Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện và sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, công tác CCHC nhà nước trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC nhà nước của huyện cơ bản hoàn thành.
 

     Trong giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về công tác cải cách hành chính, huyện đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản trên thông qua việc xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC; các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của cấp huyện và xã.  Nhờ đó, qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, công tác CCHC của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính được nâng cao.

     Công tác cải cách thể chế thường xuyên được quan tâm. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách được thường xuyên rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đảm bảo thống nhất với quy định của Trung ương, tỉnh và tình hình thực tế địa phương. Quy trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã đi vào nề nếp, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ. Từ năm 2010 đến nay, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND huyện ban hành 39 VBQPPL, trong đó 27 nghị quyết, 3 chỉ thị, 9 quyết định đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Từ năm 2011 đến nay, rà soát 201 lượt danh mục với 104 văn bản quy phạm pháp luật. Qua rà soát chưa phát hiện văn bản nào trái với quy định pháp luật. Đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện còn 17 văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành (14 Quyết định của UBND huyện; 03 Nghị quyết của HĐND huyện).

     Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện nghiêm túc, giúp thay đổi phương pháp, cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh giúp công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Bộ phận “Một cửa” tại cấp huyện, cấp xã đã được triển khai áp dụng đồng bộ, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả. 
 
Untitled.jpg
Hình: Bộ phận “Một cửa” cấp xã được trang bị đầy đủ,
đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc cho nhân dân
 
      Đầu năm 2020, cấp huyện có 318 TTHC, cấp xã có 160 TTHC còn hiệu lực thi hành, được niêm yết theo đúng quy định. Khi các tổ chức, công dân đến làm thủ tục hành chính đa số đều được giải quyết sớm, trước hạn so với thời gian quy định. Hiện nay, huyện đang tiếp tục triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
 
Untitled1.jpg
Hình: Việc làm chứng minh nhân dân không những thực hiện tại bộ phận “Một cửa”
mà huyện còn chủ động xuống cơ sở để làm cho công dân

 
     Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được chú trọng. Việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện nghiêm túc. Đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 12/13 cơ quan chuyên môn đảm bảo không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đã sáp nhập, hợp nhất, giảm đầu mối 57 thôn, làng, TDP (xuống còn 110 thôn, làng, tổ dân phố), 09 đơn vị sự nghiệp trường học (xuống còn 46 trường học); xây dựng 02 đề án sáp nhập Phòng Dân tộc vào Phòng LĐTB&XH và đổi thành Phòng Lao động - Thương binh, xã hội và Dân tộc và Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND&UBND huyện; sáp nhập Trạm thú y, Khạm khuyến nông và Trạm Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; sáp nhập Đài Truyền thanh-Truyền hình và Trung tâm Văn hóa-TT&TTN để thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao. Xây dựng Đề án về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ trên địa bàn huyện; hàng năm, rà soát, bổ sung đối tượng tinh giản biên chế (bổ sung thêm 47 trường hợp, tăng 48% so với đề án); các trường hợp không đủ điều kiện công tác đã quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/204/NĐ-CP đối với 55 trường hợp, đảm bảo chỉ tiêu tinh giản biên chế theo quy định của cấp trên.

     Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện thường xuyên. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức, tác phong, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện kịp thời, đảm bảo số lượng theo quy định. Công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử thường xuyên được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả khả quan. 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính có kết nối nối mạng WAN và internet; việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh và hệ thống Thư điện tử công vụ được thực hiện đảm bảo.
 
Untitled2.jpg
Hình: Huyện kiểm tra, hướng dẫn xã trong việc thực hiện
công tác cải cách hành chính tại địa phương
 
     Kết quả công tác CCHC nhà nước thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, đóng góp tích cực vào thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao vị thế của huyện. Với những kết quả đạt được, nhân dịp tổng kết 10 năm (giai đoạn 2011-2020), Ủy ban nhan dân huyện Kbang là một trong những huyện tiêu biểu, duy nhất cấp huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện công tác cải cách hành chính.
 
Nguyễn Văn Trung - Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai