CHUYÊN MỤC

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

(ngày đăng bài: 03/09/2019)
     Sáng ngày 30/8/2019, tại Hội trường 19/5 huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III), Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.
 

Untitled-(1).jpg
Hình: Quang cảnh Hội nghị
 
     Sau 05 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được đổi mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương và gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị; nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng đã có nhiều chuyển biến tốt; công tác kết nạp đảng viên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; các tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn; việc thành lập chi ủy thôn, làng, tổ dân phố được quan tâm lãnh đạo, đến nay số chi bộ có chi ủy chiếm 91,82%. Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã đạt được một số kết quả tích cực, nhất là hệ thống chính trị của huyện tinh gọn và hoạt động có hiệu quả hơn. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo về cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng. Công tác đào tạo cán bộ, thực hiện chính sách đối với cán bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là việc luân chuyển vị trí công tác của một số cán bộ trẻ là trưởng, phó phòng giữa các cơ quan, đơn vị cấp huyện và từ huyện tăng cường về xã, từ xã này sang xã khác, tạo nguồn cán bộ cho huyện. Công tác đánh giá cán bộ ngày càng thực chất, hiệu quả, việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được làm thận trọng, chặt chẽ, sát thực hơn. 

     Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có nhiều hạn chế, bất cập, như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn yếu. Khả năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ; chưa có các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Công tác quy hoạch cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị tiến hành còn lúng túng, nguồn cán bộ cơ sở còn thiếu và yếu, gây khó khăn cho các đơn vị, địa phương trong việc lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch để tiến hành đào tạo, bồi dưỡng và bố trí chức danh phù hợp; số lượng quy hoạch của một số tổ chức đảng chưa bảo đảm tỷ lệ theo quy định, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ ở một số nơi chậm đổi mới. Chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố còn chậm được đổi mới. Công tác tạo nguồn cán bộ cơ sở còn khó khăn về trình độ mọi mặt, nhất là nguồn cán bộ người dân tộc Bah nar. Công tác kết nạp đảng viên ở những thôn, làng, tổ dân phố còn hạn chế, nhiều nơi thiếu nguồn quần chúng ưu tú.
                     
     Đối với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 03 năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày, trong tác phong làm việc, sinh hoạt, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân của cán bộ, công chức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nhiều địa phương, đơn vị đã trở thành động lực cho những nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tận tụy trong phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chưa đa dạng, phong phú nên một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương còn rập khuôn, thiếu sáng tạo và chưa cụ thể; việc lựa chọn nội dung trọng tâm đột phá chưa phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nội dung chủ đề hàng năm còn lúng túng và chưa thiết thực.
 
Untitled1.jpg
 Hình: Đ/c Huỳnh Trọng Khánh – Phó bí thư Thường trực
Huyện ủy tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân
 
     Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao tặng Cờ của Tỉnh ủy cho Chi bộ Khối Đảng và Bằng khen của Tỉnh ủy cho Chi bộ Trường Mẫu giáo Đăk Hlơ đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền (2014-2018); tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho 07 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2014-2018). UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 45 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Untitled2.jpg
Hình: Đồng chí Huỳnh Trọng Khánh – Phó bí thư
Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị
 
     Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian tới; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; đưa việc học tập và làm theo Bác thành những việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của huyện.
 
Nguyễn Mạnh Cường - Văn phòng Huyện uỷ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai