CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(ngày đăng bài: 19/07/2018)
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; ngày 16/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã ban hành Kế hoạch số 144-KH/HU về triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là đổi mới, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, có chất lượng ngày càng cao. Giảm đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công và nâng cao thu nhập cho viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Với mục tiêu cụ thể như sau: Đến năm 2021: giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị tự bảo đảm tự chủ tài chính). Phấn đấu chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các trường học). Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015. Đến năm 2025: tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021. Đến năm 2030: giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2025.
Ban Thường vụ Huyện ủy xác định sẽ tập trung lãnh đạo thống nhất, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này. Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này trong toàn Đảng bộ huyện. Triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, trong đó:
- Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Khuyến khích thực hiện xã hội hóa giáo dục và thành lập các trường mầm non, phổ thông tư thục. Rà soát, sắp xếp, hợp nhất lại các trường mầm non, các trường phổ thông trên cùng một địa bàn xã mà quy mô nhỏ, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; số lượng hợp nhất là 11 trường, cụ thể: trong năm học 2018-2019, sáp nhập, hợp nhất 05 trường trong quý III/2018: trường Mẫu giáo Hoa Sen và Mẫu giáo Trạm Lập, xã Sơn Lang thành trường Mẫu giáo Sơn Lang; trường PTDTBT Tiểu học Đăk Rong và trường PTDTBT THCS Đăk Rong, xã Đăk Rong thành trường PTDTBT Tiểu học & THCS Đăk Rong; trường Tiểu học Sơ Pai và trường THCS Chu Văn An, xã Sơ Pai thành trường Tiểu học & THCS Sơ Pai; trường THCS Sơn Lang và trường THPT Kon Hà Nừng, xã Sơn Lang thành trường THCS & THPT Kon Hà Nừng; trường PTDTBT Tiểu học Lơ Ku và trường PTDTBT THCS Lơ Ku, xã Lơ Ku thành trường PTDTBT Tiểu học & THCS Lơ Ku; trong năm học 2019-2020, hợp nhất 02 trường: trường PTDTBT Tiểu học Lê Văn Tám và trường PTDTBT THCS Krong, xã Krong thành trường PTDTBT Tiểu học & THCS Lê Văn Tám; trường Tiểu học Đê Bar và trường THCS Tơ Tung, xã Tơ Tung thành trường Tiểu học & THCS Tơ Tung; trong năm học 2020-2021, hợp nhất 04 trường: trường Tiểu học Kông Lơng Khơng và trường THCS Kông Lơng Khơng, xã Kông Lơng Khơng thành trường Tiểu học & THCS Kông Lơng Khơng; trường Tiểu học Kông Bờ La và trường THCS Kông Bờ La, xã Kông Bờ La thành trường Tiểu học & THCS Kông Bờ La; trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và trường THCS Quang Trung, xã Đông thành trường Tiểu học & THCS xã Đông; trường Tiểu học Bùi Thị Xuân và trường THCS Lê Hồng Phong, xã Nghĩa An thành trường Tiểu học & THCS Nghĩa An. Đến năm 2025: tiếp tục xem xét sáp nhập, hợp nhất các trường học còn lại. Ngoài ra, từ năm 2020: xã hội hóa một số đơn vị trường mầm non và xây dựng 01 trường tư thục trên địa bàn thị trấn Kbang và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển.
- Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Duy trì Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đảm bảo hoạt động hiệu quả (nếu trong 03 năm liên tục hoạt động không hiệu quả thì đề nghị cấp có thẩm quyền giải thể).
- Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao: Hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thanh thiếu nhi thành Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao trực thuộc UBND huyện (hoàn thành xây dựng Đề án, trình tỉnh cho ý kiến trong quý III/2018).
- Đối với sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác: Hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú ý, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông và nhiệm vụ định canh, định cư của Phòng Dân tộc thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc UBND huyện (hoàn thành xây dựng Đề án, trình tỉnh cho ý kiến trong quý III/2018). Giải thể Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình dự án huyện trong quý III/2018. Đồng thời, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sáp nhập, hợp nhất đầu mối các đơn vị sự nghiệp hoặc chuyển sang phương án cổ phần hóa theo quy định.
- Đối với các tổ chức Hội: Kiểm soát chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. Rà soát, sáp nhập các hội có chức năng, nhiệm vụ có tính chất tương đồng khi có chủ trương của tỉnh.
- Đối với sự nghiệp Y tế: Phối hợp với Sở Y tế triển khai việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thuộc Sở Y tế quản lý.
Cùng với nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu khác, như: thực hiện quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./.
                                                                              
                                                                                   Nguyễn Mạnh Cường 
                                                                                    Văn phòng Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông