CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nghiêm túc chấn chỉnh công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương

(ngày đăng bài: 18/10/2016)
     Chiều ngày 13/10/2016, đồng chí Võ Văn Phán - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để chấn chỉnh công tác thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện qua kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra huyện tại một số cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn. Dự họp có đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đat, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn (vắng xã Sơ Pai, Kon Pne, Đăk Smar, Đăkrong).

IMG_20160916_110615.jpg

     Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2016 tại một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; ý kiến tham gia của đại biểu dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

     Ngày 14/7/2016 UBND huyện ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2016; Qua kết quả kiểm tra tại 4 cơ quan; đơn vị (Phòng Tài nguyên-Môi trường; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tư pháp; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai) và 7 xã, thị trấn (Xã Kông Lơng khơng; xã Tơ Tung; xã Lơ ku; xã Kông Bla; xã Đắk HLơ; xã Sơn Lang; thị trấn Kbang) cho thấy: các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa chú trọng thực hiện tốt công tác CCHC, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thực hiện; chưa thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, một số thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ nhưng vẫn còn niêm yết; việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân chưa đảm bảo theo quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa ghi đầy đủ thông tin trong phiếu kiểm soát hồ sơ về thời gian tiếp nhận, trả kết quả...; hồ sơ giải quyết còn trễ hẹn; một số thủ tục hành chính giải quyết không đúng thẩm quyền; chưa thực hiện đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác CCHC, kiểm soát TTHC.

     Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên; thời gian tới thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và của Huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

     1. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn được kiểm tra: nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra nêu ra tại Báo cáo số 01/BC-ĐKT ngày 10/9/2016, thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2016, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) theo dõi, chỉ đạo.

      - Tổ chức họp, quán triệt cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (đối với xã, thị trấn), công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa huyện (các cơ quan, đơn vị huyện) phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tuỵ phục vụ nhân dân, thực hiện tham mưu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy trình, thời gian quy định, không để giải quyết hồ sơ trễ hẹn; thực hiện nghiêm túc đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ.phân công nhiệm vụ cụ thể từng công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 25/10/2016. Đồng thời căn cứ kết quả phân công nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, cuối năm đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ để xếp loại công chức, viên chức.

     - Để đảm bảo vị trí, diện tích phòng làm việc thuận lợi, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của công dân, yêu cầu các xã xây dựng Kế hoạch chuyển vị trí làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đến địa điểm mới, cụ thể:

     + UBND xã Tơ Tung xây dựng kế hoạch chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đến vị trí trường Mẫu giáo Tơ Tung cũ.

     + Đối với UBND xã Đông, xã Nghĩa An: sau khi Trạm y tế xã xây dựng hoàn thành, xây dựng kế hoạch chủ động chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đến địa điểm Trạm y tế xã cũ.

     2. Phòng Tài nguyên- Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: làm bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính đặt tại vị trí thuận lợi cho việc tra cứu để thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo công chức, viên chức bố trí thời gian công việc hợp lý, tiếp tục, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai.

     3. Phòng Nội vụ:

     - Theo dõi, giám sát kết quả khắc phục hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 05/11/2016.

     - Chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung tập huấn chú trọng các vấn đề trọng tâm đang còn vướng mắc, hạn chế trên từng lĩnh vực; từng cơ quan, đơn vị liên quan phải soạn thảo nội dung, thống nhất trước khi tổ chức tập huấn; thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2016.

     - Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện việc đeo thẻ cán bộ, công chức trong giờ làm việc; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, lập danh sách đề nghị làm thẻ cán bộ, công chức đối với các trường hợp chưa được làm thẻ, mất thẻ, thay đổi chức danh... Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo nghiêm túc.

     - Từ nay đến cuối năm 2016, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn còn lại.

      4. Bảo hiểm xã hội huyện:

      - Kiểm tra, thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi phải đảm bảo kịp thời, không để các xã, thị trấn thắc mắc; liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời điều chỉnh phần mềm thời gian tiếp nhận hồ sơ đảm bảo hợp lý và đúng thực tế quy định.

     - Thực hiện rà soát, đối chiếu danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc phòng Dân tộc tham mưu quản lý, sau khi hoàn thành phải có phiếu giao hồ sơ ghi rõ ngày, tháng, năm giao hồ sơ; sau khi có quyết định phê duyệt danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT của UBND huyện, tiến hành in thẻ kịp thời gian quy định, phối hợp cấp cho các đối tượng thụ hưởng.
 
      Trong thời tới, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình; nếu để xảy ra sai sót, chậm trễ trong thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình, thẩm quyền quy định, UBND huyện xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.
 
Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện
            

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông