CHUYÊN MỤC

Kbang thực hiện sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư theo Nghị quyết 207/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

(ngày đăng bài: 16/06/2020)
     Thực hiện sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố
     Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Kbang xác định việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định là bước đi quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Theo đó, huyện đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trên cơ sở quy định về quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố tại Thông tư số 09/2017/TT-BNV (theo quy định, thôn, làng đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định nếu có quy mô từ 200 hộ trở lên; tổ dân phố đảm bảo tiêu chuẩn quy định có quy mô hộ gia đình từ 300 hộ trở lên), UBND huyện đã chỉ đạo rà soát số lượng dân cư, diện tích của các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện có 167 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó có 7 thôn, làng, tổ dân phố đảm bảo tiêu chuẩn quy định; còn lại 160 thôn, làng, tổ dân phố không đảm bảo theo quy định. Trong 160 thôn, làng, tổ dân phố, có 57 thôn, làng, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn có đủ điều kiện sáp nhập và 103 thôn, làng, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn, thuộc diện đặc thù chưa đủ điều kiện sáp nhập. Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự đồng thuận trong nhân dân, năm 2018, huyện Kbang đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, từ 167 thôn, làng, tổ dân phố, sau sáp nhập còn 111 thôn, làng, tổ dân phố; giảm 56 thôn, làng, tổ dân phố. Năm 2019, huyện sáp nhập thêm 1 làng tại xã Kông Lơng Khơng. Toàn huyện đến nay còn 110 thôn, làng, tổ dân phố (30 thôn, 67 làng và 13 tổ dân phố). Theo tính toán sơ bộ, sau khi sáp nhập đã tiết kiệm ngân sách nhà nước hơn 7,67 tỷ đồng.
 
Untitled-(1).jpg
Hình: Việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố tinh gọn tổ chức
tự quản ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay
 
     Việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện đáp ứng nhu cầu phát triẻn kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi ngân sách, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, đáp ứng được nhu cầu ở cơ sở; sắp xếp lại tinh gọn đi đôi với yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh từ cơ sở.

      Hỗ trợ chế độ, chính sách dôi dư do sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố.

     Thực hiện Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh “về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh”, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai cho các địa phương lập hồ sơ cho các đối tượng làm việc tại thôn, làng, tổ dân phố có từ đủ thời gian công tác 12 tháng trở lên được hưởng chính sách theo quy định. Sau khi rà soát, tổng hợp và thẩm định, UBND huyện đã ban hành Quyết định 428/QĐ-UBND ngày 01/6/2020, theo đó, hỗ trợ cho 223 người, trong đó: người giữ các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố là 118 người và các chức danh người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố là 105 người. Tổng kinh phí hỗ trợ 631.212.500 đồng, từ nguồn kinh phí tiết kiệm do thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố.  

     Việc hỗ trợ cho cán bộ thôn, làng, tổ dân phố là chính sách đúng đắn để ghi nhận, động viên đối với các trường hợp dôi dư do sắp xếp, sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Kbang nói riêng.
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin: