CHUYÊN MỤC

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của huyện và giải pháp tiếp tục duy trì, nâng cao những năm tiếp theo

(ngày đăng bài: 11/07/2019)
     Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, dựa trên kết quả huy động sự tham gia của các tổ chức trong bộ máy nhà nước, đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình CCHC. Nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai CCHC hằng năm của sở, ban ngành và UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

     Việc so sánh và xếp hạng giữa các huyện nhằm tạo ra những cạnh tranh, khích lệ mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của các địa phương trong tỉnh. Thông qua Chỉ số CCHC, UBND huyện xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC, qua đó giúp huyện có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai CCHC hằng năm.

     Dưới sự chỉ đạo và phối hợp giữa các cấp, các ngành; Ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đã quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện CCHC; bước đầu huy động được cả hệ thống chính trị tham gia công tác CCHC. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC; quan tâm đến các chỉ số CCHC do cơ quan mình tham mưu thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện CCHC đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; đã tạo được lòng tin của nhân dân và tổ chức đối với công tác CCHC của nhà nước. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân có tiến bộ rõ rệt, người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn, tham gia giám sát những hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

     Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND “V/v phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai”); theo đó, năm 2018 Chỉ số CCHC của huyện Kbang đạt được 78,19 điểm, đứng thứ 1/17 huyện, thị, thành phố, vượt hơn 01 bậc so với năm 2017 (năm 2017, đứng thứ 2/17 huyện, thị xã, thành phố). Một số lĩnh vực đạt điểm tối đa như: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (đạt 8.5/8.5 điểm); Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL (đạt 3.5/3.5 điểm); Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy (đạt 6.5/6.5 điểm). Đặc biệt, huyện Kbang là một trong những huyện đã triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đến 14/14 xã, thị trấn, đạt 100%.

      Mặc dù huyện Kbang đứng đầu trong 17 huyện, thị xã, thành phố nhưng điểm đạt được vẫn còn thấp, chỉ xếp loại khá, vẫn còn một số lĩnh vực đạt điểm chưa đạt điểm tối đa cần phải cải thiện trong những năm tiếp theo như: lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực cải cách tài chính công, lĩnh vực hiện đại hóa hành chính và điểm điều tra xã hội học còn thấp. Nhằm khắc phục những hạn chế và thực hiện, duy trì tốt Chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới, UBND huyện xây dựng Kế hoạch khắc phục một số nội dung còn hạn chế và duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện với mục đích:

     Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về công tác CCHC trong việc xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thông suốt từ huyện đến xã, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tăng tính dân chủ, pháp quyền trong hoạt động điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của huyện trong thời gian tới; Duy trì thứ hạng Chỉ số CCHC của huyện đã đạt được trong năm 2015, 2016, 2017, 2018; đồng thời, tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động ở các lĩnh vực, tiêu chí tự đánh giá, chấm điểm theo Bộ Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh đã ban hành, đặc biệt đối với những tiêu chí còn thấp. Đồng thời, đề ra những nội dung và giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực:
  • Lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
     Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC từ cấp huyện đến cấp xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tuyên truyền CCHC;

     Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình số 18-CTr/HU ngày 31/10/2016 của Huyện ủy về “Thực hiện cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND huyện “V/v ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện Kbang theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/02/2012 của BTV Tỉnh ủy (khóa XIV)”; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020.

     Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ CCHC; xác định rõ công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, trong điểm của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để phục vụ cho mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019.

- Lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL

     Thường xuyên cập nhật văn bản của Trung ương, HĐND, UBND tỉnh ban hành; đồng thời, thường xuyên rà soát văn bản QPPL của địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản QPPL của huyện không còn phù hợp với các quy định của Trung ương, tỉnh hoặc tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện đúng quy trình, quy định xây dựng và ban hành văn bản QPPL theo Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội “về ban hành văn bản QPPL”, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ “về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL”. Cập nhật thường xuyên các văn bản QPPL của tỉnh, huyện lên Cổng thông tin điện tử của huyện để các tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện.

- Lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

     Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa, công khai minh bạch TTHC; thường xuyên thống kê, rà soát những TTHC rườm rà, chồng chéo, không còn phù hợp để kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định liên quan không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch với các cơ quan hành chính; đẩy mạnh công khai, minh bạch về TTHC.

     Thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ “về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính”; Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về “ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh”; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính, đảm bảo đúng quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian quy định.

     Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ “về kiểm soát thủ tục hành chính”; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ “về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC”; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về kiểm soát TTHC.

    Thường xuyên cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ và chính xác của thủ tục hành chính; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết; tích hợp dữ liệu TTHC để công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác, quản lý dữ liệu TTHC trên Cở sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

     Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa hiện đại UBND cấp huyện và cấp xã; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp hồ sơ giải quyết trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

     Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã và thực hiện giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị; phát hiện và xử lý nghiêm khắc, kịp thời việc phát sinh thủ tục, việc nhận - trả hồ sơ sai quy trình, trễ hẹn, gây phiền hà cho công dân, tổ chức.

- Lĩnh vực: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

     Tiếp tục rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về “Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện”, trên cơ sở đó, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước  của UBND huyện được thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu CCHC;

     Thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra.

- Lĩnh vực: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

     Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng đội ngũ CBCCVC có số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng đủ trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với CBCCVC vi phạm.

- Lĩnh vực: Cải cách tài chính công

     Tiếp tục triển khai thực có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước” và đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công” và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”; đảm bảo mức độ hoành thành 100% cơ quan, đơn vị tự chủ về tài chính.

- Lĩnh vực: Hiện đại hóa hành chính

     Đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi trên nhiều phương tiện khác nhau.

     Triển khai có hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại tất cả các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã; Thực hiện việc công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của địa phương; Thực hiện áp dụng và duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động.

     Thực hiện triệt để việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản điện tử theo quy định; thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử của huyện.

     Đẩy mạnh việc tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp tập trung vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dvc.gialai.gov.vn); Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). 
 
Anh Hiền - Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông