CHUYÊN MỤC

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KBANG

(ngày đăng bài: 28/08/2019)
     Với quyết tâm xây dựng quê hương Kbang anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh; trong gần 20 năm qua, cùng với sự phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, mặc dù là một huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; điều kiện văn hóa, xã hội, giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm kinh tế thấp, phương thức sản xuất lạc hậu nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành tích cực, linh hoạt, có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, kinh tế - xã hội của huyện đã có sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất; đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển đột phá và đóng góp ngày càng quan trọng vào nền kinh tế của địa phương.

Untitled.jpg
Hộ kinh doanh xã Đông tham gia giới thiệu sản phẩm
tại Ngày hội Du lịch Huyện Kbang 2019
 
     Theo Thống kế của UBND huyện, năm 2000, huyện có 05 doanh nghiệp và  537 cơ sở, hộ kinh doanh cá thể thì đến nay, toàn huyện có đến 73 doanh nghiệp  và 1.926 cơ sở hộ kinh doanh cá thể. Sự phát triển mạnh mẽ của “đội quân tiên phong” này đã góp phàn nâng cao giá trị sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2018, tăng bình quân 7,45%. Năm 2018, tổng vốn đầu tư của thành phần kinh tế tư nhân đạt 639 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2018, đóng góp vào ngân sách địa phương gần 13 tỷ đồng, tăng 4,28 lần so với năm 2000.

     Để có được những kết quả khả quan đó, thời gian quan huyện có nhiều nổ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh; thường xuyên phổ biến các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; cung cấp thông tin thương mại, thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ đến các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh, khả năng tiếp cận, tìm kiếm thị trường và tạo điều kiện làm việc cho người lao động. Hàng năm, tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn để cập nhật, phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện về hành lang pháp lý đến các doanh nghiệp; đồng thời, tiếp thu những ý kiến phản ánh và kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân trên tinh thần tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển đi đôi với hướng dẫn, giám sát việc chấp hành chế độ, chính sách pháp luật nhà nước. Thiết lập, củng cố mối quan hệ hợp tác, liên kết, liên doanh giữa các đơn vị kinh tế tư nhân với nhau và với doanh nghiệp Nhà nước, Hợp tác xã trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi; tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, kinh tế trang trại, nên hiện nay, các doanh nghiệp đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về vị thế, thương hiệu và uy tín trên thị trường.

     Nhờ kinh doanh hiệu quả nên khu vực kinh tế tư nhân luôn thực hiện kịp thời nghĩa vụ nộp thuế, năm sau cao hơn năm trước; đồng thời, tạo công ăn việc làm cho gần 5 ngàn lao động; trong đó, Khu vực kinh tế tư bản tư nhân: tạo việc làm cho 2.012 lao động;  hộ kinh doanh cá thể tạo việc làm cho 2.908 lao động; góp phần ổn định đời sống, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho một bộ phận dân cư, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có thể nói, Kinh tế tư nhân phát triển đã đóng góp quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện (giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 10,69%/năm, giai đoạn 2005-2010 tăng bình quân 14,49%/ năm, giai đoạn 2010-2015 tăng bình quân 13,28%/năm, giai đoạn 2016-2018 tăng bình quân 7,45%);  đến cuối năm 2018 tốc độ tăng giá trị sản xuất là 8,02%; tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản của huyện chiếm 53,13%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 23,41%; ngành dịch vụ chiếm 23,46%; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,804 tr.đ/người/năm và có 03 xã hoàn thành Nông thôn mới và bình quân tiêu chí đạt chuẩn NTM 13,3 tiêu chí/xã. Năng lực sản xuất và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường.

     Bên cạnh đó, khu vực kinh tế tư nhân đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, “xóa đói, giảm nghèo”, công tác an sinh xã hội của huyện, như:  đóng góp, hỗ trợ nhân dân ở các xã, thị trấn xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà Chương trình 134; 167, hỗ trợ nhà ở người có công, tặng học bổng...

     Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song Kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện chưa đáp ứng được yêu cầu và vai trò là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội; phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh, năng lực tài chính, trình độ quản trị, trình độ công nghệ và sức cạnh tranh còn hạn chế; trình độ tay nghề của công nhân chưa qua đào tạo, trang thiết bị máy móc phần lớn lạc hậu; năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp…; Do đó, để kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời gian tới, huyện cần phát huy thế mạnh, tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; trong đó, chú trọng thu hút đầu tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường; phấn đấu đến năm 2020 phát triển mới 120 doanh nghiệp tư nhân trở lên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp…;

     Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, tin rằng trong thời gian tới sẽ thúc đẩy KTTN trên địa bàn huyện Kbang phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra.
 
Huỳnh Ngọc Bảo Long - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai