CHUYÊN MỤC

Phòng Tư pháp huyện Kbang tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác Tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

(ngày đăng bài: 26/01/2018)
Vào buổi chiều ngày 20/01/2018, Tại Hội trường khu C –  thuộc UBND huyện, phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác Tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác  năm 2018. Về dự buổi Hội nghị có đ/c Võ Văn Phán - Ủy viên BTV huyện Ủy – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các Thành viên của Hội đồng PHPHBGDPL huyện; các đ/c Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch 14 xã, thị trấn và đại diện các Tổ hòa giải, Hòa giải viên ở một số thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện dự và đưa tin.

     Nhìn chung trong năm 2017, dưới sự quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND huyện; sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức ngành Tư pháp từ huyện đến cơ sở, việc triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều đổi mới cả nội dung lẫn hình thức; Công tác chứng thực, hộ tịch được quan tâm giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; Công tác xây dựng Tủ sách pháp luật; Hương ước, quy ước được quan tâm triển khai thực hiện; Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Kiểm soát TTHC; Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày càng đi vào chiều sâu, có nề nếp…Công tác hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn về tổ chức, chất lượng hoạt động không ngừng được nâng lên, đặc biệt, trong Hội nghị đã tổ chức cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn ký cam kết với Thường trực UBND huyện về nội dung tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2018, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp trong nhân dân.
 
IMG_20180120_135308674.JPG
Quang cảnh Hội nghị
 
     Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, bên cạnh đó, cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác Tư pháp trên địa bàn huyện trong năm 2017.
IMG_20180120_160452371.JPG
Đồng chí Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cam kết hoà giải cơ sở
 
     Các báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị và các cá nhân đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tư pháp trên địa bàn huyện trong thời gian tới, như: Công tác Tuyên truyền PBGDPL; Quản lý Tủ sách pháp luật; Công tác chứng thực, hộ tịch; Công tác Hòa giải cơ sở…
 
IMG_20180120_161335590.JPG
 Đồng chí Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
     Để tiếp tục phát huy tốt vai trò các mặt công tác Tư pháp trên địa bàn huyện trong năm 2018, tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phán - Ủy viên BTV huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo đề nghị phòng Tư pháp và các cơ quan thành viên, báo cáo viên pháp luật huyện và UBND các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện tốt các việc sau:
 
     * Đối với Phòng Tư pháp huyện:        
                                                                                        
     - Tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan, chủ động tham mưu, đề xuất cho UBND huyện và Thường trực Hội đồng PBGDPL về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đặc biệt, chủ trì, phối hợp với ngành Văn hóa – Thông tin và các cơ quan là thành viên của Hội đồng PHPBGDPL xây dựng đội tuyên truyền PBGDPL, trong đó chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền như: Sân khấu hóa, sử dụng tư liệu phim, ảnh, trực quan sinh động, ca dao, tục ngữ, hò, vè…để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Chú ý, ưu tiên tập trung tuyên truyền vào các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh..

     - Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ các Tổ hòa giải cơ sở, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ và cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu cho các Hòa giải viên cơ sở.

     - Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện các quy định đã được ghi nhận trong hương ước, quy ước, chỉ đạo công chức Tư pháp cấp xã tăng cường việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, rà soát các bản hương ước đã được UBND huyện phê duyệt nhằm kịp thời để nghị điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

     - Định kỳ hàng quý tổ chức họp trực báo công tác tư pháp, nhằm tháo gỡ và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn và tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, để nâng cao hiệu quả công tác.

     * Đối với các cơ quan thành viên Hội đồng PBGDPL huyện: Nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương và địa bàn được phân công phụ trách. Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2018 của Hội đồng, tiến hành xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL tại cơ quan, đơn vị và tại địa bàn được phân công. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng và UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền PBGDPL, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL, nắm bắt tình hình tuân thủ và chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với thường trực Hội đồng về nội dung, lĩnh vực, đối tượng và hình thức tuyên truyền cho phù hợp, trong đó đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nội dung, yêu cầu theo quy định. Tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ BCV, TTV, HGV cơ sở để kịp thời củng cố, kiện toàn theo quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BTP ngày 18/01/2017 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên.

     * Đối với Báo cáo viên pháp luật huyện: Cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của BCV được quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL theo sự phân công của Thường trực Hội đồng.

     * Đối với UBND các xã, thị trấn:

     - Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong năm 2017 đối với lĩnh vực tư pháp tại địa phương, đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ đối với công tác tư pháp năm 2018 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

     - Chú trọng, quan tâm đến công tác hòa giải cơ sở ở địa phương, thường xuyên rà soát, bố trí đội ngũ Hòa giải viên theo hướng ưu tiên bố trí vị trí Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các chi hội kiêm Tổ tưởng Tổ hòa giải. Đồng thời, quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí cho các Tổ hòa giải theo quy định.

     Qua Hội nghị đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền PBGDPL và Hòa giải cơ sở. Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, UBND huyện đã tặng giấy khen 05 tập thể là các Tổ hòa giải (thôn 8, xã Đông; thôn 4 xã Đăk HLơ; thôn 3, xã Sơn Lang; làng Sing, xã Krong và Tổ dân phố 1, thị trấn Kbang) và 08 cá nhân là các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã và Hòa giải viên của 05 đơn vị là xã Đông, Sơn Lang, Krong, Đăk HLơ và Thị trấn Kbang. Ngoài ra, để khích lệ, động viên các Tổ hòa giải trên, tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở, đồng chí Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện quyết định thưởng nóng cho 05 Tổ hòa giải, với số tiền 1000.000đ mỗi Tổ hòa giải.
 
 Trần Quốc Long - Phòng Tư pháp

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông