CHUYÊN MỤC

Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn huyện Kbang

(ngày đăng bài: 13/09/2018)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập hiện nay là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng ta. Trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng và là khâu khó nhất. Đánh giá cán bộ là tiền đề để làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, giúp cán bộ phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, tiến bộ không ngừng. 

Trước đây, công tác đánh giá cán bộ hằng năm chủ yếu dựa vào kết quả tự đánh giá của từng cơ quan, đơn vị và tiêu chí đánh giá chưa cụ thể, rõ ràng. Việc đánh giá cán bộ, công chức được xếp loại theo bốn mức (xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành), song thực tế việc đánh giá nhiều khi không sát thực tế. Với quan điểm càng định lượng rõ các tiêu chí thì việc đánh giá cán bộ càng đúng, ngày 14/8/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã ban hành Quy định số 08-QĐi/HU về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện  Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
Chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện có các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ; năng lực và uy tín; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm và tiêu chuẩn riêng cụ thể đối với từng chức danh.
          Ngoài quy định chung, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quy định các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ cụ thể đối với từng chức danh là: Bí thư Huyện ủy; Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trưởng, phó các ban chuyên trách HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng ban và tương đương thuộc UBND huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và tương đương; Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
          Theo cách đánh giá cán bộ hiện nay của Huyện ủy Kbang, việc xếp loại cán bộ thực hiện theo bốn mức, mỗi mức xếp loại tương ứng với các tiêu chí cụ thể, như sau:
          - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi đáp ứng các tiêu chí: Thực sự gương mẫu về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; Các chỉ tiêu về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao, đúng tiến độ; có sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực tế và đạt hiệu quả ; Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt mức, 100% cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi đáp ứng các tiêu chí: Thực sự gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; Các chỉ tiêu về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ đều hoàn thành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% chỉ tiêu cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
          - Hoàn thành nhiệm vụ, khi đáp ứng các tiêu chí: Gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; Các chỉ tiêu về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng hoặc hiệu quả thấp; Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Có ít nhất 70% số cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
           - Không hoàn thành nhiệm vụ, thuộc 01 trong 05 trường hợp sau: Cấp có thẩm quyền đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; Có trên 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao hằng năm được đánh giá không hoàn thành; Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra; Cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.
- Về thời hạn đánh giá: Mỗi nhiệm kỳ đánh giá tổng thể một lần đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý vào năm thứ 4 của nhiệm kỳ (tháng 12 của năm đó) và được xếp loại theo 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu có 4 năm trong nhiệm kỳ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu có từ 3 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không có năm nào không hoàn thành nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nếu có từ 3 năm hoàn thành nhiệm vụ trở lên và Không hoàn thành nhiệm vụ nếu có từ 2 năm trở lên không hoàn thành nhiệm vụ. Riêng hằng năm, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại theo 04 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ; giữa nhiệm kỳ hoạt đột xuất lấy phiếu tín nhiệm theo quy định hiện hành.
          Việc ban hành tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể và các tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đánh giá cán bộ. Việc đánh giá chính xác cán bộ góp phần quan trọng cho việc thực hiện các khâu tiếp theo của công tác cán bộ như tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ..
                                                                                   Nguyễn Mạnh Cường 
                                                                                    Văn phòng Huyện ủy
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông