CHUYÊN MỤC

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp tháng 1/2018 để rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện Kbang (Khóa VII) và triển khai một số nhiệm vụ.

(ngày đăng bài: 09/01/2018)
     Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa VII, sáng ngày 08/01/2018, Đ/c Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện để đánh giá và rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị trước, trong và kết quả hoạt động tại kỳ họp thứ Tư - Hội đồng nhân dân huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2018. Dự phiên họp có Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện, đ/c Hoàng Xuân Ninh – Phó Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu; đại diện lãnh đạo: phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND huyện và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.

     Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ Tư. Nhìn chung, công tác chuẩn bị trước kỳ họp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật từ tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình cũng như chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các Ban HĐND huyện đã chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động triển khai tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử và tổng hợp bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác chuẩn bị nội dung thảo luận và chất vấn được Thường trực HĐND huyện quan tâm như: họp tổ đại biểu HĐND huyện để thống nhất nội dung xây dựng gợi ý thảo luận, chia tổ thảo luận. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND huyện, hạn chế việc gửi văn bản giấy; Thường trực HĐND huyện đã cung cấp địa chỉ mail công vụ cho từng đại biểu HĐND huyện và địa chỉ mail chung của Thường trực HĐND huyện. Trên cơ sở đó, tài liệu kỳ họp được gửi trên mail công vụ theo tiến độ hoàn thành các văn bản để các đại biểu khai thác tài liệu nghiên cứu và mang theo phục vụ kỳ họp HĐND huyện. Công tác chuẩn bị các điều kiện khác (hội trường, nước uống, âm thanh, ánh sáng...) và chế độ cho các đại biểu được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Về hoạt động tại kỳ họp, công tác điều hành kỳ họp đã được thực hiện hợp lý, khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Thời gian kỳ họp được tăng lên 03 ngày nên đảm bảo nội dung chương trình kỳ họp đề ra. Kỳ họp đã thông qua 31 báo cáo và 09 tờ trình, 11 nghị quyết (có 04 báo cáo không trình bày trực tiếp tại kỳ họp mà chỉ gửi cho các đại biểu nghiên cứu, thảo luận). Các báo cáo thông qua tại kỳ họp theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, dành thời gian đại biểu nghiên cứu. Các vấn đề nổi lên qua giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện được nêu cụ thể, ngắn gọn. Kỳ họp đã dành thời gian 01 buổi cho việc thảo luận tại tổ và 01 buổi thảo luận tại hội trường. Các đại biểu HĐND huyện đã nghiên cứu tài liệu, phát hiện nhiều vấn đề, tham gia tích cực, có trách nhiệm. Tổ Thư ký kỳ họp đã tổng hợp kịp thời các ý kiến tham gia của các tổ và thông qua tại kỳ họp; kết quả có 26 lượt ý kiến tham gia tại thảo luận tổ. Riêng phiên thảo luận tại Hội trường, một số ngành Công an huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện làm rõ thêm một số nội dung đại biểu thảo luận. Kỳ họp đã dành thời gian 01 buổi để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, đã có 15 ý kiến chất vấn của 11 đại biểu HĐND huyện chất vấn 10 thủ trưởng cơ quan, đơn vị với 16 vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tại kỳ họp, đã có 06 thủ trưởng cơ quan trả lời trực tiếp 12 vấn đề của 07 đại biểu HĐND huyện. Còn 04 cơ quan, đơn vị chưa trả lời trực tiếp tại kỳ họp (Công an huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, Trạm quản lý Thủy nông, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KaNak), sau kỳ họp gửi nội dung trả lời chất vấn bằng văn bản cho đại biểu chất vấn và Thường trực HĐND huyện. Kết thúc phiên chất vấn, kỳ họp đã thống nhất thông qua nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn để làm cơ sở cho các ngành thực hiện và HĐND huyện giám sát. Công tác thông tin, tuyên truyền kỳ họp HĐND huyện được quan tâm, đã truyền thanh trực tiếp kỳ họp (trừ phiên thảo luận tại tổ) nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của cử tri và nhân dân. Công tác phục vụ, hậu cần đảm bảo chu đáo, kịp thời. Kết thúc kỳ họp, đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp kịp thời; hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết được kỳ họp thông qua trình Chủ tịch HĐND huyện ký ban hành.
 
Untitled1.jpg
    Đ/c Nguyễn Văn Dũng – PCT UBND huyện phát biểu tại phiên họp
 
     Tuy nhiên, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp cũng còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: một số báo cáo gửi cho các Ban HĐND huyện để thẩm tra chậm so với thời gian quy định; một số đại biểu HĐND huyện, cơ quan, đơn vị chưa khai thác hiệu quả tài liệu kỳ họp được đăng tải trên hệ thống hộp thư công vụ; việc thực hiện quy chế kỳ họp của một số đại biểu mời chưa được thực hiện nghiêm túc; một số ý kiến tại tổ thảo luận chủ yếu phản ánh những vụ việc, chưa bám sát vào nội dung gợi ý thảo luận kỳ họp nên chưa đưa ra giải pháp cụ thể nhằm giải quyết vần đề; ít có ý kiến góp ý về nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; một số đại biểu chưa chủ động nghiên cứu tài liệu, ít hoặc chưa tham gia ý kiến thảo luận, hoạt động chất vấn, đặc biệt là đối với các văn bản trình tại kỳ họp; một số Tổ đại biểu HĐND huyện gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp chưa được phân loại rõ ràng dẫn đến một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã nhưng chuyển lên cấp huyện hoặc đã được giải quyết.
 
Untitled2.jpg
Đ/c Trương Văn Đạt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ Tư
 
     Phát biểu kết luận, đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, Các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiêm túc tiếp thu những tồn tại hạn chế và những vấn đề cần rút kinh nghiệm nêu ra tại phiên họp để chuẩn bị tốt hơn nữa trong các kỳ họp tiếp theo.

     Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện cũng đã thống nhất thông qua một số nội dung theo đề nghị của UBND huyện về thỏa thuận sử dụng nguồn kinh phí năm 2017; Đánh giá xếp loại kết quả hoạt động của tập thể Thường trực HĐND, các cá nhân là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; Bình xét thi đua trong hoạt động của HĐND 02 cấp (huyện, xã), các Ban và Tổ đại biểu HĐND huyện năm 2017; Thông qua chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện năm 2018; Kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện, các cá nhân là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện ./.
 
Trương Thị Chúc - CV Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông