CHUYÊN MỤC

Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng huyện và các đảng ủy xã, thị trấn quý II năm 2019

(ngày đăng bài: 19/06/2019)
     Sáng ngày 19/6/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng huyện và các đảng ủy xã, thị trấn quý II năm 2019. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy. Tham dự Hội nghị, có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Bí thư các đảng ủy xã, thị trấn, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Chi bộ Hạt Kiểm lâm và Chi bộ Nội chính huyện.

     Báo cáo đánh giá, trong quý II năm 2019, công tác theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận, mạng xã hội, thông tin báo chí liên quan trên địa bàn, định hướng chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, gắn với củng cố hoạt động của lực lượng tuyên truyền. Cuộc thi viết "Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Kbang (giai đoạn 1945 - 2015)” được triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác kết nạp đảng viên và lập chi ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn năm 2019 triển khai đạt kết quả. Trong quý II, toàn huyện đã kết nạp được 32 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong quý, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và cấp ủy trực thuộc kiểm tra 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quyết định thi hành kỷ luật 08 đảng viên vi phạm. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức và bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo gắn với nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn củng cố, đổi mới nâng cao hiệu hoạt động của đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tình hình vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm; hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ đông xuân, sản xuất vụ mùa; tích cực thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện kế hoạch giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 51 nhà tạm, dột nát...
 
Untitled.jpg
 Hình: Quang cảnh Hội nghị

     Tuy nhiên, hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên vẫn chưa mang lại hiệu quả thực sự, việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận, triển khai tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, pháp luật đến với người dân còn hạn chế. Đảng ủy xã chưa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, một số địa phương thực hiện chưa tốt công tác quản lý tình hình vay nợ tư thương trong đồng bào dân tộc thiểu số, chưa tích cực triển khai, nhân rộng một số mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục tăng tại một số địa bàn trọng điểm, một số vụ có tính chất nghiêm trọng. Công tác kết nạp đảng viên còn chậm so với kế hoạch. Một số cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác dân vận chính quyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương có lúc, có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp chưa đạt kết quả; hủ tục lạc hậu, nạn tự tử, tảo hôn vẫn diễn ra ở một số địa phương. Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước còn mang tính hình thức. Công tác thông tin, báo cáo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời.
Untitled1.jpg
              Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – TUV,
                 Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan Khối Đảng huyện và các đảng ủy xã, thị trấn cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm tình hình, tham mưu và xử lý các vấn đề phức tạp. Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã; tuyên truyền, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo yêu cầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019.

     Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo sản xuất, chăm sóc vụ mùa; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tích cực triển khai các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình sản xuất hiệu quả; đẩy mạnh phát triển hợp tác xã; phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế theo chuỗi giá trị có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tập trung các nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục vận động, tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, hạn chế tình trạng tự tử, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân./.
 
Nguyễn Mạnh Cường - Huyện uỷ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông