CHUYÊN MỤC

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

(ngày đăng bài: 01/06/2018)
        Nhận thức được tầm quan trọng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) ở tỉnh ta trên cơ sở Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình tổng thể của tỉnh và Kế hoạch cải cách hàng năm của tỉnh; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, hàng năm UBND huyện đều ban hành kế hoạch CCHC, nội dung kế hoạch đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác CCHC, nhất là về thời hạn, cơ quan thực hiện và cơ quan chịu trách nhiệm điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Bên cạnh đó, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin; Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 theo bộ Chỉ số cải cách hành chính mới của tỉnh ban hành; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình một cửa hiện đại cấp xã...; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính của huyện, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thuộc phạm vi đơn vị phụ trách để triển khai thực hiện theo quy định.

     Nội dung các kế hoạch đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác CCHC, nhất là về thời hạn, cơ quan thực hiện và cơ quan chịu trách nhiệm điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC, như: xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh CCHC và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện, trong đó xác định công tác CCHC, phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và của UBND các xã, thị trấn; chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay; thường xuyên rà soát để tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoàn thiện hệ thống cổng thông tin điện tử (TTĐT) của huyện; tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.
     Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phân tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai Bảng Led điện tử tuyên truyền về cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương mình với nội dung: “Cán bộ, công chức một cửa điện tử phục vụ nhân dân phải lễ phép, tận tình, chu đáo”.
      Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Đặc biệt giới thiệu quy trình thực hiện thủ tục hành chính; cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công bưu chính công ích; việc đánh giá sự hài lòng của công dân, tổ chức đối với thái độ phục vụ, kết quả xử lý hành chính của các cơ quan, đơn vị và CBCCVC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm hệ thống tại địa chỉ http://dichvucong.kbang.gov.vn; việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trao tận tay người dân.
     Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 như sau:
      1. Về Cải cách thể chế
     Công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã có sự phối kết hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL cơ bản tuân thủ theo trình tự, thủ tục Luật định. Góp phần xây dựng được hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn huyện có hiệu lực, hiệu quả và thống nhất với việc ban hành, áp dụng và thực thi pháp luật tại địa phương. Nhờ đó, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương không ngừng được nâng lên.
     Nhằm kịp thời phát hiện những văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành, mâu thuẫn, chồng chéo đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định, UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch rà soát văn bản QPPL năm 2018 .
     2. Về Cải cách thủ tục hành chính
      Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn công khai địa chỉ, số điện thoại của tỉnh, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Bố trí cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn tiếp công dân theo quy định.
Trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã, UBND huyện triển khai đến các cơ quan, đơn vị bổ sung vào cổng thông tin điện tử của huyện để áp dụng thực hiện và niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.
Thực hiện quy định về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC: huyện đăng ký rà soát, đánh giá thủ tục hành chính với 9 nội dung thuộc 04 lĩnh vực. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Bộ phận Một cửa đăng ký nội dung rà soát, lĩnh vực rà soát và thực hiện việc rà soát, đánh giá các TTHC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc.
     Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính: trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của công dân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
     Việc công khai thủ tục hành chính: đã thực hiện công khai TTHC theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên mạng Internet, tại các cơ quan, đơn vị đối với lĩnh vực mình phụ trách và các hình thức công khai khác, như niêm yết tại nhà văn hóa các thôn, làng TDP; số lượng TTHC được công khai trên trang web của UBND huyện: 309 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện.
     3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
    - Căn cứ quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ ngành, tỉnh về tổ chức bộ máy, UBND huyện đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 12/13 cơ quan chuyên môn cấp huyện  theo đúng quy định đảm bảo không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc (riêng Văn phòng HĐND-UBND huyện tỉnh chưa hướng dẫn).
    - Tình hình thực hiện quy chế làm việc của các cơ quan, địa phương: các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc cụ thể hóa nhiệm vụ của công chức, viên chức cơ quan, mối quan hệ công tác, trách nhiệm của từng thành viên, chế độ sinh hoạt, công tác, chấp hành giờ giấc làm việc của công chức, viên chức cơ quan, đơn vị.
    - Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công của cơ quan, địa phương: 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (13/13 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và 61/61 đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện).
      4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
      Đã xây dựng cơ cấu vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp, trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt. Đã xây dựng hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính theo danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 2052/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ “V/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai”, UBND huyện đã triển khai, bố trí sắp xếp, tuyển dụng công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí chức danh đã được phê duyệt.
      Tổ chức kiểm tra việc phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm tại 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Nhìn chung, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện phân công nhiệm vụ của cơ quan phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức các cơ quan đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm. Số biên chế các cơ quan thấp hơn so với vị trí việc làm được phê duyệt nên nhiều cơ quan 01 công chức phải kiêm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn.
      5. Cải cách tài chính công
      Kịp thời triển khai các qui định của nhà nước đến các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội; đề cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ tiền lương, tiền công….
100% các cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện cân đối nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Đảm bảo nguồn kinh phí cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho địa phương.
      UBND huyện đã giao kinh phí năm 2018 về đơn vị dự toán cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; Hiện có 61/61 đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 141/2016/NĐ-CP. 100% đơn vị sự nghiệp đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công.
      6. Hiện đại hóa hành chính
      Trong công tác thông tin tuyên truyền: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước. Công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, kinh doanh dịch vụ CNTT, internet trên địa bàn thực hiện có hiệu quả.
       Việc đầu tư, trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý được lãnh đạo các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện từng bước được trang bị tương đối đồng bộ, từ máy chủ, máy tính, máy scanner …, hệ thống mạng WAN (mạng nội bộ) giữa các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và một số đơn vị liên quan được đầu tư thực hiện, như:
        - Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước: UBND huyện đã thực hiện trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông với tỉ lệ 100%, trong đó, số văn bản đã ban hành là 1335, số văn bản điện tử trao đổi liên thông là 1335.
       - Mức độ sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc của CBCCVC: Việc sử dụng thư điện tử công vụ được sử dụng thường xuyên đối với tài khoản của đơn vị, các phòng, cá nhân trong trao đổi chuyên môn đạt 86%.
       - Công tác triển khai ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử: 100% các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được cấp chứng thư số đã đưa vào sử dụng có hiệu quả và đảm bảo tính hợp lệ của văn bản khi gửi trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông.
     - Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện: Cổng thông tin điện tử của UBND huyện hoạt động tại địa chỉ http://kbang.gialai.gov.vn, chất lượng cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử nhìn chung kịp thời. Các mục thông tin cơ bản đáp ứng theo yêu cầu (theo khoản 2 Điều 28 Luật Công nghệ thông tin, Điều 4 Thông tư 26/2009/BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Điều 10 Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ).
     - Mức độ triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Cổng thông tin điện tử của UBND huyện cung cấp 248/309 đạt tỉ lệ 80.3% TTHC. Trong 6 tháng đầu năm, có 4.001 hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết trực tiếp
    - Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính: các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đã xây dựng quy trình ISO và triển khai thực hiện theo quy định. Đối với cấp xã: 14/14 xã, thị trấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.
     7. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, địa phương theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại huyện:
     - Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả so với quy định: diện tích phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã được trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử chuyên dụng và thiết bị công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện. Đối với cấp xã, 13/14 xã, thị trấn diện tích, trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc tại Bộ tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đạt chuẩn theo quy định (còn lại xã Kon Pne chưa đủ diện tích theo quy định, chưa có đường truyền internet).
      - Hệ thống Một cửa điện tử cấp xã: triển khai mở rộng Một cửa hiện đại tại 05 xã, thị trấn Kbang (xã Đông, xã Nghĩa An, xã Sơ Pai, xã Tơ Tung và thị trấn). Hệ thống Một cửa điện tử cấp xã chính thức đi vào hoạt động tháng 3 năm 2018.
       - Việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
      Hầu hết CCVC làm việc tại BPTNVTKQ được lựa chọn là những người có chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu  cầu công việc, thường xuyên được bồi dưỡng các kỹ năng hành chính phù hợp với điều kiện công tác. Do đó, đã đáp ứng những yêu cầu cần thiết về phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật. Đến nay, 100% CCVC cấp huyện làm việc tại BPTNVTKQ cấp huyện có trình độ chuyên môn Đại học, 100% công chức cấp xã có trình độ trung cấp trở lên, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.
         - Công tác giải quyết các TTHC:
         Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân cơ bản đảm bảo theo quy định; công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các TTHC đều được hướng dẫn, giải thích tận tình, chu đáo và được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, công khai, minh bạch, rõ ràng. Thời gian giải quyết nhanh gọn, kịp thời, nhiều lĩnh vực được giải quyết ngay trong ngày như chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự, chứng thực bản sao từ bản chính, đăng ký khai sinh.v.v... qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, tổ chức; công tác phối hợp trong giải quyết TTHC giữa các cơ quan với Bộ phận Một cửa huyện và xã được thực hiện chặt chẽ, khoa học, nhịp nhàng, đảm bảo theo thời gian quy định.
Theo đó 6 tháng đầu năm 2018 Bộ phận một cửa huyện tiếp nhận tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 4.001 hồ sơ. Số hồ sơ có kết quả: 3.786 (hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn: 3.768 hồ sơ;  hồ sơ đang trong hạn giải  quyết 215 hồ sơ; trả kết quả quá hạn: 18 hồ sơ).
          Nhìn chung, qua triển khai thực hiện CCHC đã có bước chuyển biến quan trọng, nhận thức CBCCVC theo hướng nền hành chính phục vụ nhân dân, tổ chức; tạo lòng tin của nhân dân và tổ chức vào công tác CCHC của nhà nước. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân có tiến bộ rõ rệt, người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn, tham gia giám sát những hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Công tác cải cách tổ chức bộ máy; chất lượng đội ngũ CBCCVC có bước chuyển biến tích cực; tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ từng bước được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ bản được đảm bảo… Việc áp dụng ISO 9001:2008 và ứng dụng CNTT vào hoạt động tại hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước, đã góp phần tạo sự minh bạch, công khai và nghiêm túc của các cơ quan hành chính nhà nước.... Công tác quản lý tài chính, ngân sách có chuyển biến rõ rệt. Việc thực hiện giám sát chi bằng quy chế chi tiêu nội bộ bước đầu có những tác động tích cực, tạo điều kiện chủ động cho các đơn vị cân đối nguồn lực tài chính sử dụng tiết kiệm, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức tinh gọn theo tinh thần CCHC.
Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: một số xã chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC. Công tác tuyên truyền của các cấp, ngành chưa được thường xuyên, quan tâm đúng mức. Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa kiên quyết trong chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC; chưa coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt chưa quan tâm chú trọng đến nâng cao chất lượng CBCC để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Chất lượng đội ngũ CBCCVC ở một số khâu, bộ phận còn hạn chế, nhất là ở cấp xã.
        Để phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND huyện tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền địa phương và sự tham gia của các đoàn thể vào công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo CCHC kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ CCHC.
Về cải cách thể chế: tiếp tục kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, xem xét, thẩm định bải bỏ các văn bản, quy định hết hiệu lực, trái pháp luật hiện hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
       Về cải cách thủ tục hành chính: cập nhật kịp thời và đầy đủ các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính.
Về cải cách tổ chức bộ máy: tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện nhằm có sự phân công, phối hợp hợp lý, tránh chồng chéo chức năng, thẩm quyền giữa các cơ quan hành chính.
        Xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn huyện là nhằm sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị một cách tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối cơ quan, đơn vị nhưng hoạt động hiệu quả hơn; tạo sự tin tưởng, đồng thuận và quyết tâm của CBCCVC và nhân dân về thực hiện một cách hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.
       Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, quan liêu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức tạo sự chuyển biến thật sự về kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính nhà nước.
        Triển khai mở rộng mô hình một cửa hiện đại cấp xã theo lộ trình kế hoạch. Tiếp tục triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 để giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định; xây dựng, sửa đổi bổ sung quy trình đối với các thủ tục mới được ban hành, sửa đổi bổ sung; tiếp tục triển khai trang thông tin điện tử của huyện ngày càng phong phú về nội dung./.
                                                                                                    
                                                                                                     Trần Thị Anh Hiền
                                                                                                    Phòng Nội vụ huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông