CHUYÊN MỤC

Triển khai hoạt động của đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở

(ngày đăng bài: 13/03/2018)
Là một huyện đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, chia cắt; huyện có 20 dân tộc cùng sinh sống ở 166 thôn làng, tổ dân phố của 14 xã, thị trấn (trong đó, dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc di cư đến địa bàn chiếm khoảng 10%, dân tộc Bahnar chiếm gần 40%). Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được củng cố kiện toàn về con người, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ, được cung cấp các loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Đảng bộ các xã, thị trấn đã thường xuyên cử lực lượng tuyên truyền xuống các thôn làng, tổ dân phố nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các buổi họp thôn, làng… cùng với nhiều hình thức tuyên truyền khác như: đài truyền thanh xã, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan…đã góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 03/13 xã và các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm. Song, bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy Đảng về vị  trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác truyên truyền miệng chưa đúng mức nên việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở còn chưa được chú trọng; mặt bằng trình độ học vấn, lý luận chính trị của cán bộ tuyên truyền ở thôn làng còn thấp, chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ, hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm nên kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới, một số ít còn ngại và thiếu tâm huyết khi được giao nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền miệng ở thôn làng, tổ dân phố…Việc cập nhật, cung cấp thông tin, giải đáp, định hướng một số vấn đề thời sự, vấn đề mới nảy sinh còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu định hướng thông tin của nhân dân. 

Untitled.jpg
Ảnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tuyên truyền viên cơ sở huyện Kbang, tháng 3 năm 2018
 
     Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở với số lượng 198 đ/c (là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn làng, tổ dân phố) có trình độ học vấn thấp nhất là lớp 6, nhiều đồng chí có trình độ từ sơ cấp về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ trở lên. Để bước đầu trang trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về tuyên truyền miệng, ngày 02/3/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với lãnh đạo phòng Tuyên truyền, Văn hóa văn nghệ-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở. Đồng thời, tại Hội nghị này đã quán triệt quy chế hoạt động của đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở. Theo đó, ngay sau Hội nghị tập huấn, Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh, huyện tổ chức biên soạn, cung cấp các loại tài liệu tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu; hướng dẫn cụ thể nội dung, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ Tuyên tuyền viên để làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân; chủ động, kịp thời đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc và âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hàng quí hoặc đột xuất khi cần thiết tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề định hướng về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Định kỳ 06 tháng, cuối năm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền  cho đội ngũ tuyên truyền viên bằng các hình thức phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ tuyên truyền viên hoạt động hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động, rà soát đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn kịp thời các Tuyền truyền viên hoạt động không hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi đợt tuyên truyền, đề nghị khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tin tưởng rằng trong thời gian tới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn huyện sẽ có những chuyển biến tích cực, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ huyện; sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra.
 
Trần Thị Thái Tiên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai