CHUYÊN MỤC

Ủy ban nhân dân huyện Kbang tổng kết các mặt công tác năm 2018

(ngày đăng bài: 14/12/2018)
     Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế làm việc của UBND huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng, nhằm tổng kết, đánh giá các mặt công tác năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn Phán chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh, Trung ương đóng chân trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấ; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

20181214_111229.jpg
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 trên địa bàn huyện, nhìm chung các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 đều đạt và vượt so với Kế hoạch đề ra; về các chỉ tiêu tổng hợp: tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,02%, tăng 0,05% KH. Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): ngành nông-lâm-thủy sản chiếm: 53,13%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm: 23,41%; ngành dịch vụ chiếm: 23,46%. Thu nhập bình quân đầu người 29,804 tr.đ/người/năm, đạt 101,41% kế hoạch, tăng 11,56% so với năm 2017. Bình quân tiêu chí đạt chuẩn NTM: 13,3 tiêu chí/xã.
 
     Các đại biểu đã nghe Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện năm 2018. Năm 2018, thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 14/11/2016, trên tinh thần dân chủ, tập trung, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cá nhân. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện duy trì thực hiện hội ý, trực báo hàng tuần; duy trì việc tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện hàng tháng theo quy định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; qua đó, đã triển khai nhiệm vụ, thống nhất chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QPAN và thống nhất các nội dung, chương trình công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Tập thể thường trực UBND huyện quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương. Tập thể Thường trực UBND huyện đã duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực Huyện ủy và các Ban Đảng Huyện ủy, giữ mối liên hệ phối hợp với Thường trực HĐND huyện, với Ban Thường trực UBMTTQ VN và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc phát huy sức mạnh, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định QPAN.  Thường trực UBND huyện đã bố trí, sắp xếp thường xuyên đi cơ sở, kể cả một số ngày nghỉ để nắm tình hình trong nhân dân, kịp thời giải quyết những