CHUYÊN MỤC

Ủy ban nhân dân huyện Kbang tổng kết các mặt công tác năm 2018

(ngày đăng bài: 14/12/2018)
     Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế làm việc của UBND huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng, nhằm tổng kết, đánh giá các mặt công tác năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn Phán chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh, Trung ương đóng chân trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấ; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

20181214_111229.jpg
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 trên địa bàn huyện, nhìm chung các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 đều đạt và vượt so với Kế hoạch đề ra; về các chỉ tiêu tổng hợp: tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,02%, tăng 0,05% KH. Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): ngành nông-lâm-thủy sản chiếm: 53,13%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm: 23,41%; ngành dịch vụ chiếm: 23,46%. Thu nhập bình quân đầu người 29,804 tr.đ/người/năm, đạt 101,41% kế hoạch, tăng 11,56% so với năm 2017. Bình quân tiêu chí đạt chuẩn NTM: 13,3 tiêu chí/xã.
 
     Các đại biểu đã nghe Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện năm 2018. Năm 2018, thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 14/11/2016, trên tinh thần dân chủ, tập trung, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cá nhân. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện duy trì thực hiện hội ý, trực báo hàng tuần; duy trì việc tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện hàng tháng theo quy định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; qua đó, đã triển khai nhiệm vụ, thống nhất chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QPAN và thống nhất các nội dung, chương trình công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Tập thể thường trực UBND huyện quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương. Tập thể Thường trực UBND huyện đã duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực Huyện ủy và các Ban Đảng Huyện ủy, giữ mối liên hệ phối hợp với Thường trực HĐND huyện, với Ban Thường trực UBMTTQ VN và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc phát huy sức mạnh, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định QPAN.  Thường trực UBND huyện đã bố trí, sắp xếp thường xuyên đi cơ sở, kể cả một số ngày nghỉ để nắm tình hình trong nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Chỉ đạo rà soát các tiêu chí, huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các giải pháp lồng ghép đầu tư, hướng dẫn nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững; tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình sản xuất, cánh đồng lớn trên lĩnh vực nông nghiệp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; chỉ đạo tăng cường triển khai các giải pháp thu ngân sách, kiểm soát chi hiệu quả, đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công cách mạng; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; chỉ đạo tăng cường quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng và phát triển du lịch; nâng cao chất lượng các Đài truyền thanh cơ sở, tổ chức phong phú các hoạt động văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý hoạt động văn hoá, thông tin; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình Một cửa điện tử và liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành cấp tỉnh-huyện-xã, thị trấn đi vào hoạt động hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác quốc phòng-quân sự địa phương được củng cố; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp, thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống “lâm tặc”; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; công tác tư pháp, hoà giải cơ sở được kiện toàn, củng cố, có chất lượng hơn. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực tham mưu, đề xuất UBND huyện trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đã triển khai tổ chức thực hiện, thi hành các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện; tham mưu xây dựng Chương trình công tác hàng tháng, quý, năm; tham dự các phiên họp thành viên UBND huyện, tham dự các cuộc họp, làm việc của UBND huyện theo quy định; tham mưu UBND huyện xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theo chức năng, nhiệm vụ và tham mưu UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền; thực hiện tốt chế độ đi công tác, nhất là công tác tại cơ sở; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.
 
     Ủy ban nhân dân huyện đã nghe các ngành, các xã, thị trấn báo cáo một số nội dung liên quan tại Hội nghị về: tình hình và kết quả thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2018; dự toán ngân sách năm 2019; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019; tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Báo cáo đề xuất việc tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc Bana trồng cây Giổi xanh, cây Mắc ca năm 2019. Công tác chuẩn bị miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện. Kết quả xét công nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu năm 2018. Công tác phòng, chống tội phạm; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2018. 
 
     Qua công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 đạt được nhiều kết quả tích cực như báo cáo tổng kết của UBND huyện năm 2018, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tổng kết và triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2019./.
 
                                                                                        Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông