English Vietnamese
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Đất đai

45. Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Ø Trình tự thực hiện  Bước 1: Bên thế chấp là hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì hồ sơ đăng ký nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2: Việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện được thực hiện như sau:
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thế chấp thực hiện theo đúng quy định;
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào đơn yêu cầu đăng ký và phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ; cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Ghi thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Sổ nhận hồ sơ của Bộ phận một cửa.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (báo gồm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và hồ sơ yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp).
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ.
Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thi tiến hành thực hiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
Đối với hồ sơ yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp thì ghi thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Sổ tiếp nhận  hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Sau khi nhận được bản gốc Giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp để lưu hồ sơ; ghi thông tin đăng ký thế chấp và xác nhận đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp để lưu hồ sơ; ghi thông tin đăng ký vào Sổ đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; xác nhận nội dung đăng ký thế chấp vào trang bổ sung của bản gốc Giấy chứng nhận và chuyển bản gốc Giấy chứng nhận đã xác nhận cho Bộ phận một cửa để trao cho người yêu cầu đăng ký.
Trường hợp có một trong các căn cứ từ chối thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho Bộ phận một cửa để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định. Các căn cứ từ chối gồm:
1. Không thuộc thẩm quyền đăng ký;
2. Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;
3. Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn
4. Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký
5. Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký hiao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo
Bước 5: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  cấp huyện
Ø Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Ø Hồ sơ
 
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hồ sơ yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp đối với trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai được đăng ký thế chấp:
1. Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo mẫu (01 bản chính)
2. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký xoá thế chấp là người được uỷ quyền
- Hồ sơ yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp đối với trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai được đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật về thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai:
1. Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo mẫu (01 bản chính)
2. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký xoá thế chấp là người được uỷ quyền
3. Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai do Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản cấp (01 bản chính) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm do Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản cấp (01 bản sao có chứng thực), Giấy chứng nhận thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (nếu có)(01 bản sao)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Ø Thời hạn giải quyết Giải quyết hồ sơ trong ngày nhận được bản gốc giấy chứng nhận; nếu nhận được bản gốc Giấy chứng nhận sau 15 giờ hoàn thành ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc
Ø Cơ quan thực hiện TTHC
 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Ø Đối tượng thực hiện TTHC - Hộ gia đình, cá nhân
Ø Mẫu đơn, mẫu tờ khai 1. Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (Mẫu số 06/ĐKTC-NTL ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014)
2. Trang bổ sung đơn yêu cầu đăng ký thế chấp trong trường hợp không đủ để kê khai nội dung đăng ký (Mẫu số 04/ĐKTC-NTL ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014)
Ø Phí, lệ phí 80.000 đồng/hồ sơ
Ø Kết quả Xác nhận nội dung đăng ký thế chấp của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vào trang bổ sung của Giấy chứng nhận
Ø Yêu cầu hoặc điều kiện Nhà ở hình thành trong tương lai được quy định trong thủ tục này là nhà ở trong dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
* Không áp dụng đối với:
- Việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của hộ gia đình, cá nhân được xây dựng trên khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình để vay vốn tại các tổ chức tín dụng;
- Việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nahf ở hình thành trong tương lai để vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Ø Căn cứ pháp lý của TTHC
 
- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, có hiệu lực ngày 09/9/2010;
- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý , luật sư, tư vấn pháp luật
- Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Ngân hàng nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP nagỳ 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phsi cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kbang.
Địa chỉ: thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3834812 - Email:ubndkbang@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 29/6/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.