CHUYÊN MỤC


QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VĂN BẢN
832/QĐ-UBND của UBND tỉnh 8/9/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
797/QĐ-UBND của UBND tỉnh 31/8/2017 Công bố 31 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
549/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 5/6/2017 Công bố 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
512/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/5/2017 Công bố 16 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
492/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/5/2017 Công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
482/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 3/5/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm thựchiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập TẢI TẠI ĐÂY
462/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
448/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/4/2017 Công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
433/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/3/2017 Công bố 10 TTHC mới, 13 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
173/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
155/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2017 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực dân tọc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
1114/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 19/12/2016 Công bố 09 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
1052/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 16/11/2016 Công bố 08 TTHC mới, 05 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
977/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/10/2016 Công bố 20 TTHC mới, 11 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
817/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 30/8/2016 Công bố 08 TTHC mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
783/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 12/8/2016 Công bố TTHC sửa đổi trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
658/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 13/7/2016 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
602/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 30/6/2016 Công bố 17 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
470/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 26/5/2016 Công bố 04 TTHC mới, 21 TTHC sửa đổi và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
457/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/5/2016 Công bố 16 TTHC mới, 10 TTHC sửa đổi và 09 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
454/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 20/5/2016 Công bố 01 TTHC mới, 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
451/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 20/5/2016 Công bố 04 TTHC mới thuộc lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
13/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 7/1/2016  Công bố 01 TTHC mới tuyển dụng công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
10/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 17/12/2015 Công bố 01 TTHC mới, 03 TTHC sửa đổi và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua – khen thưởng TẢI TẠI ĐÂY
1199/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 17/12/2015  Công bố 04 TTHC mới, 03 TTHC sửa đổi và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
974/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 30/10/2015  Công bố 09 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
893/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 08/10/2015   Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
835/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 17/9/2015  Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
457/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 31/7/2015  Công bố 11 TTHC mới, 16 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
333/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 14/4/2015  Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
166/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 27/2/2015  Công bố 27 TTHC mới, 31 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
73/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 20/1/2015  Công bố 06 TTHC mới, 11 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1200/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 25/12/2014  Công bố 06 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
1082/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/11/2014  Công bố 04 TTHC mới, 08 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
284/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 15/4/2014  Công bố 04 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1372/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 19/12/1012   Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông