CHUYÊN MỤC

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Trình tự thực hiện B1. Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.
B2     + Cán bộ, Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại phụ lục ban hành theo QĐ 09/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.
+ Công chức tiếp nhận Hồ sơ nhập vào sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại phụ lục  ban hành kèm theo QĐ 09/2015/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ và phần mềm điện tử (nếu có); Lập giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo QĐ 09/2015/QĐ-TTg của Thủ  tướng Chính phủ;
+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết .
B3/ Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Lập biên bản thẩm định hồ sơ sau đó chuyển hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất đến Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai để lập trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính .
 
b/ Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai thực hiện việc trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính và chuyển hồ sơ , trích lục đến Phòng Tài nguyên và Môi trường .
c/ Phòng Tài nguyên và Môi trường lập Tờ trình, dự thảo Quyết định và hoàn thiện hồ sơ  trình UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) xem xét Quyết định
B 4    a/ Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Lập biên bản thẩm định hồ sơ sau đó chuyển hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất đến Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai để lập trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính .
 
b/ Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai thực hiện việc trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính và chuyển hồ sơ , trích lục đến Phòng Tài nguyên và Môi trường .
c/ Phòng Tài nguyên và Môi trường lập Tờ trình, dự thảo Quyết định và hoàn thiện hồ sơ  trình UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) xem xét Quyết định

b5Phòng TNMT chuyển bản sao Quyết định cho Chi nhánh VPĐK đất đai để chuyển Thông tin địa chính
Chi nhánh VPĐK đất đai chuyển thông tin địa chính cho Chi cục thuế để xác định đơn giá thuê đất (đối với thuê đất ) hoặc xác định nghĩa vụ tài chính (đối với giao đất)
b6 a/ Chi cục thuế xác định, gửi Thông báo đơn giá thuê đất cho Phòng Tài nguyên Môi trường để ký hợp đồng thuê đất và Thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.
b/Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai in Giấy chứng nhận và trình UBND huyện (Thông qua Phòng TNMT), ký Giấy CN QSD đất và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
b7 Phòng TNMT ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất)
b8 Sau khi người nộp hồ sơ  đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao b9 Giấy CNQSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Quyết định hành chính; phòng Tài nguyên và môi trường tổ chức bàn giao đất trên thực địa.


 
Thành phần hồ sơ Đơn xin giao đất, cho thuê đất.
Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có). Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.
Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
Thời hạn giải quyết
  • Không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
  • Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý      - Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Nghị Định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thị hành Luật đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/201: Quy định chi tiết Nghị Định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thị hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- Quyết định 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai: V/v công bố Danh mục gồm 27 thủ tục hành chính mới và 27 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã , thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai: Ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông