CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
 
Tổng cộng có: 27 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Sở Lao động - TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xâ hội
Hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Sở Lao động - TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND cấp huyện Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. Trẻ em
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND cấp huyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. Trẻ em
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng chống tệ nạn xã hội
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND cấp huyện Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng chống tệ nạn xã hội
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND cấp huyện Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội hoặc Trung tâm Quản lý sau cai nghiện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng chống tệ nạn xã hội
|<