CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực cấp Chứng minh nhân dân

 
TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CHỦ TRÌ
1 Cấp mới chứng minh nhân dân; UBND cấp huyện C