CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết kỳ họp của HĐND thị trấn Kbang

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách

10/01/2017, 24,26/7/2017

Thực hiện ISO của xã Sơn Lang

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO, ban hành mục tiêu chất lượng, công bố ISO

04/9, 29/9, 14/12/2017

Đăng ký nhận tin: