CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công khai dự toán ngân sach năm 2017

19/01/2017

19/1/2017

Quyết định 02/QĐ-UBND

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Kbang

14/01/2019

14/1/2019

Đăng ký nhận tin: