CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB,vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất kết dư năm 2018

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB,vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất kết dư năm 2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Công nghiệp - Giao thông vận tải, phát triển Doang nghiệp và HTX năm 2019

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Công nghiệp - Giao thông vận tải, phát triển Doang nghiệp và HTX năm 2019

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2019

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2019

26/12/2018

26/12/2018

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND huyện

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

15/08/2018

15/8/2018

Đăng ký nhận tin: