CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện KBang

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 8/01/2020

08/01/2020

8/1/2020

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Kbang

Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 14/1/2019

14/01/2019

14/1/2019

Giao dự toán chi quản lý hành chính năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2018

29/12/2017

Giao dự toán thu- chi ngân sách năm 2018 cho các xã, thị trấn

Quyết định 237/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

28/12/2018

28/12/2018

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019

Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Quyết định 1040/QĐ_UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019

Quyết định 1039/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018


|<<1 2 3>>|

Đăng ký nhận tin: