CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

Quyết định 78/QĐ-UBND ngày 8/8/2019

08/08/2019

8/8/2019

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 

15/08/2018

15/8/2018

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017

82/NQ-HĐND ngày 23/7/2018

23/07/2018

23/7/2018