CHUYÊN MỤC

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  Xã Đăk Hlơ    
A Cán bộ chuyên trách    
1 TRẦN HỮU PHƯỚC Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND 0987.031.776
2 NGUYỄN VĂN LƯỢNG Phó Bí thư Đảng ủy 0935.290.223
3 PHAN THANH THỌ Phó Chủ tịch HĐND 0977.897.452
4 BÙI PHÍCH Chủ tịch UBND 0905.640.405
5 TÔ HOÀI PHƯƠNG Phó chủ tịch UBND 0988.376.019
6 NGUYỄN THỊ LOAN Chủ tịch MTTQ 0905.031.630
7 TRẦN THỊ THU THẢO Chủ tịch HỘI Phụ nữ 0985.012.425
8 NGUYỄN QUANG CHÓNG Chủ tịch HỘI Cựu chiến binh 0979.297.334
9 LÃ ĐÌNH VIỆT Chủ tịch HỘI nông dân 01679.103.097
10 NGUYỄN THỊ TÂM Bí thư Đoàn Thanh niên 01634.523.973
B Công chức    
1 NGÔ THỊ KIM NGÂN VP-TK 01696.166.627
2 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG VP-TK 01655.058.138
3 LÊ NGỌC VŨ Địa chính-XD 01657.881.339
4 NGUYỄN VĂN THẮNG VH-XH 0985.080.677
5 NGUYỄN THỊ HẰNG TP-HT 01698.982.678
6 NGUYỄN VĂN PHÚC Trưởng CA 0905.031.532
7 NGUYỄN THỊ HẢI TC-KT 0935.620.166
8 NGUYỄN CHÍ CÔNG LĐ, TB & XH 01672.927.067
9 NGUYỄN THỊ KHÂM ĐC NN&MT 01664.722.119