CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
 
LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG
Tổng cộng có: 17 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sỹ Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng. Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công cách mạng từ trần) Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ Cách mạng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ Cách mạng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với Cách mạng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyềt chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với Cách mạng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Giải quyềt chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Xét hưởng bổ sung chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước (Đối tượng đang công tác) Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (Đối với đối tượng đã về gia đình) Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công
Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với Cách mạng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Chính sách người có công