CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có).
Giải quyết khiếu nại tố cáo
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: công chức thuộc UBND cấp xã.

Giải quyết khiếu nại tố cáo
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện: Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Giải quyết khiếu nại tố cáo
Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.

Giải quyết khiếu nại tố cáo