CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Đào tạo UBND cấp huyện
Giáo dục
Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Đào tạo, trường tiểu học có liên quan.

Giáo dục
Thủ tục đăng ký thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT.

Giáo dục
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng giáo dục và đào tạo.

Giáo dục
Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ủy ban nhân dân xã UBND xã Giáo dục