CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP
Tổng cộng có: 13 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Nông, lâm nghiệp
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: , Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và môi trường.
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và môi trường.
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc nhà nước nước Ủy ban nhân dân xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục khai thác tận dụng rừng trồng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh Ủy ban nhân dân xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ; Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình Ủy ban nhân dân xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên (đối với chủ rừng là hộ gia đình) Ủy ban nhân dân xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban lâm nghiệp xã.
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục cấp sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng Ủy ban nhân dân xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã
b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Nông nghiệp xã
d) Cơ quan phối hợp : Không
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã Nông, lâm nghiệp
Thủ tục xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán Ủy ban nhân dân xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã.
d) Cơ quan phối hợp: Không
Nông, lâm nghiệp
Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với rừng trồng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan quyết định: Hạt kiểm lâm cấp trên
Nông, lâm nghiệp