CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Ủy ban nhân dân xã
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
c) Cơ quan phối hợp: Công an cấp xã.
Phòng chống tệ nạn xã hội
Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng Ủy ban nhân dân xã

a) Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định: UBND cấp xã;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;

d) Cơ quan phối hợp: Công an, Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Phòng chống tệ nạn xã hội
Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền  hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp:  Không

Phòng chống tệ nạn xã hội