CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH
Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.

Tài chính ngân sách
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do ubnd xã làm chủ đầu tư Ủy ban nhân dân xã + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
         + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã


Tài chính ngân sách
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.

Tài chính ngân sách