CHUYÊN MỤC

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ủy ban nhân dân cấp xã

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân xã
Lĩnh vực Tài chính ngân sách
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Đơn vị có