CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC TÔN GIÁO- THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Tổng cộng có: 8 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quóc Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp thực hiện: không

Thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện : Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp xã
Thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp thực hiện: không

Thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

Thi đua khen thưởng
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: các đoàn thể, đơn vị có liên quan.
Tôn giáo
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).
Dân tộc
Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thi Ủy ban nhân dân xã Cơ quan thực hiện: UBND xã, UBND huyện
Cơ quan quyết định: UBND tỉnh
Dân tộc