CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Đak Smar
    Địa chỉ: Xã Đak Smar - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 0269 3
           Fax: 0269 3
               Email: ubnddaksmar.kbang@gialai.gov.vn
UBND xã Đak Smar được thành lập