CHUYÊN MỤC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH
1 Phạm Văn Hoa Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã 0336197232
2 Đinh Văn Dân Phó Bí thư Đảng ủy xã 0983577805
3 Trương Thị Hạnh Nhân Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 0969105959
4 Hoàng Thị Cẩm Thảo Phó chủ tịch HĐND xã 0989524479
5 Nguyễn Tiến Hào Phó Chủ tịch UBND  xã 0336154789
6 Đinh BLươi Chủ tịch UBMTTQ xã 0353284249
7 Nguyễn Tiến Nhi Chủ tịch Hội ND xã 0346239429
8 Trần Văn Khoa Chủ tịch Hội CCB xã 0356813441
9 Mã Thị Ngọc Ánh Chủ tịch HLHPN xã 0961641114
10 Nguyễn Ngọc Hải Bí thư Đoàn TN xã 0979284982
II CÔNG CHỨC
1 Nguyễn Văn Lung Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 0975904579
2 Hoàng Văn Thơ Trưởng Công an xã 0333808821
3 Nguyễn Thị Mỹ Châu Công chức Văn phòng thống kê 0962301469
4 Nguyễn Thị Thu Hà Công chức Văn phòng thống kê 0961846777
5 Võ Thị Hoàng Diệu Công chức Văn hóa thông tin 0974454652
6 Nguyễn Thị Phương Công chức Văn hóa xã hội 0974780799
7 Lê Duy Tân Công chức Tư pháp hộ tịch 0962610831
8 Trần Thị Kim Học Công chứcTư pháp hộ tịch 0398014012
9 Lê Thị Thu Trang Công chức Tài chính kế toán 0382010708
10 Trần Thị Thùy Vân Công chứcTài chính kế toán 0327085505
cctc.png
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH    
1 Phạm Văn Hoa Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã 0336197232
2 Đinh Văn Dân Phó Bí thư Đảng ủy xã 0983577805
3 Trương Thị Hạnh Nhân Phó Bí thư ĐU, CT UBND xã 0969105959
4 Hoàng Thị Cẩm Thảo Phó chủ tịch HĐND xã 0989524479
5 Nguyễn Tiến Hào Phó chủ tịch UBND xã 0336154789
6 Đinh Blươi Chủ tịch UBMTTQVN xã 0353284249
7 Nguyễn Tiến Nhi Chủ tịch Hội Nông dân xã 0346239429
8 Trần Văn Khoa Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 0356813441
9 Mã Thị Ngọc Ánh CT Hội LHPN xã 0961641114
10 Nguyễn Ngọc Hải Bí Thư Đoàn Thanh niên xã 0979284982
II CÔNG CHỨC    
1 Nguyễn Văn Lung Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã 0975904579
2 Hoàng Văn Thơ Trưởng công an xã 0333808821
3 Nguyễn Thị Mỹ Châu Công chức Văn phòng Thống kê 0962301469
4 Nguyễn Thị Thu Hà Công chức Văn phòng Thống kê 0961846777
5 Võ Thị Hoàng Diệu Công chức Văn hóa Thông tin xã 0974454652
6 Nguyễn Thị Phương Công chức LDDTBXH xã 0974780799
7 Lê Duy Tân Công chức Tư pháp Hộ tịch xã 0962601831
8 Trần Thị Kim Học Công chức Tư pháp Hộ tịch xã 0398014012
9 Lê Thị Thu Trang Công chức Tài chính Kế toán xã 0382010708
10 Trần Thị Thùy Vân Công chức Tài chính Kế toán xã 0327085505