CHUYÊN MỤC

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra và cho phép hoạt động đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, phòng giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu thấy đủ điều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và hồ sơ đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục theo quy định, phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục chưa đáp ứng được các điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có).
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi nộp hồ sơ.
            * Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trừ ngày nghỉ, ngày lễ và ngày nghỉ tết theo quy định
Thành phần hồ sơ 1. Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
2. Tờ trình đề nghị cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục;
3. Chương trình, kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định. 
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy phép
Cơ quan thực hiện - Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện 1. Có quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
2. Địa điểm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;
3. Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
4. Có quy định về tổ chức, hoạt động và chi tiêu của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
5. Có đủ điều kiện tối thiểu về giáo viên, cán bộ quản l‎ý, cơ sở vật chất để bảo đảm an toàn và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16; Khoản 1, Điều 19; Điều 20; Điều 22; Điều 30 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
a. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:
- Tiêu chuẩn :
  •  Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là công dân n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  •  Phẩm chất, đạo đức;
  •  Sức khoẻ tốt;
  •  Có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.
-  Nhiệm vụ và quyền hạn:
  •  Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và phòng giáo dục và đào tạo về hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục do mình quản lý;
  •  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hàng năm, báo cáo kết quả hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp xã và phòng giáo dục và đào tạo;
  •  Có trách nhiệm đầu tư và quản lý cơ sở vật chất nhóm, lớp, trang thiết bị, đồ dùng, đồ