CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Kông Bờ La
    Địa chỉ: Xã Kông Bờ La - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 0269 3
           Fax: 0269 3
               Email: ubndkrongbola.kbang@gialai.gov.vn