CHUYÊN MỤC

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Tôn giáo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.
- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận trao cho người nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ Văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức,  thời gian, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp.
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo/Văn bản không chấp thuận.
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã.
Đối tượng thực hiện Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
Yêu cầu hoặc điều kiện - Việc tổ chức quyên góp thực hiện trong phạm vi một xã.
-  Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện việc quyên góp phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.
- Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản quyên góp có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Mau-B30.docx