CHUYÊN MỤC

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Tôn giáo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở, có ý kiến đối với nội dung đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (nếu có).
Thành phần hồ sơ Bản đăng ký hoạt động tôn giáo vào năm sau tại cơ sở tôn giáo, trong đó nêu rõ tên người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian diễn ra hoạt động. - Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu UBND cấp xã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký.
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã.
Đối tượng thực hiện Tổ chức tôn giáo cơ sở
Yêu cầu hoặc điều kiện Trước ngày 15/10 hằng năm người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo vào năm sau tại cơ sở đó.
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Mau-B21.docx