CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Kông Lơng Khơng
    Địa chỉ: Xã Kông Lơng Khơng - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 0623580703
           Fax: 0269 3
               Email: ubndkonglongkhong.kbang@gialai.gov.vn