CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KẾ HOẠCH THAM GIA NGÀY HỘI DU LỊCH HUYỆN KBANG NĂM 2019

Tham gia ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2019

06/12/2019

12/06/2019

Kế hoạch triển khai thực hiện nông thôn mới năm 2019

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng

03/11/2019

11/03/2019

Báo cáo tình hình hạn hán trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng

Tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019 trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng

03/08/2019

08/03/2019

Quyết định thành lập Ban biên tập, quy chế hoạt động trang tông tin thành phần xã Kông Lơng Khơng

Phân công công chức làm đầu mối, thành lập Ban biên tập, quy chế hoạt động trang thông tin thành phần

27/06/2019

06/27/2019

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

19/06/2019

06/19/2019

Báo cáo thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2021

Đánh giá sơ kết thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2021 và đề xuất khung nội dung thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025

20/05/2019

20/05/2019

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm tháng cao điểm năm 2019

Kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tháng cao điểm VSATTP năm 2019

15/05/2019

15/05/2019

Quyết định số 09/QĐ-UBND, ngày 15/01/2019

Giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2019

15/01/2019

Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 07/01/2019

Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP xã Kông Lơng Khơng năm 2019

07/01/2019

Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 15/01/2019

Tổ chức, tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

15/01/2019


|<<1 2>>|