CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao biên chế phòng TNMT

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Tài nguyên và Môi trường