CHUYÊN MỤC

dhpt.png
Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/ người/ năm.
- Lương thực bình quân đầu người 2.000 kg/ người/ năm.
    - Thu ngân sách tại địa phương đạt 100 triệu đồng/ năm trở lên.
- Tổng diện tích gieo trồng đạt: 3.200 ha/ năm.
- Trồng rừng kinh tế: từ 10- 15 ha/năm.
- Tổng đàn gia súc: 3.650 con.
- Hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới: 7%.
- Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới: 24%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới: 1,25%.
- Số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 98%
- Hàng năm huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp: 98%.
- Số hộ được xem truyền hình: 98%
- Số hộ sử dụng điện 99%
- Số hộ được nghe đài truyền thanh sóng FM: 95%
- Số làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa: 14 làng.
- Số gia đình văn hóa đạt: 55 %.
- 100 % làng đạt loại 1 về an ninh trật tự.
- Kết nạp Đảng viên mới hàng năm từ: 6% trở lên so với Đảng số.
- Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80% trở lên.
- Tỷ lệ chi bộ đạt TSVM hàng năm từ: 65% trở lên.
- Không có chi bộ yếu kém.
- Hàng năm Đảng bộ xã đạt TSVM.